مديريت بر هزينه ها ۳

حتیانگهایجاافتاده،پائینترینقیمتهاوبهترینخدماتمشتریاننیزبهتنهائیکارسازنیستند،شماهرکسیاهرکجاباشید،دربرابررقیبانیکهعنصراطلاعاتراابزاردگرگونسازیبازارموجودبرگزیدهاند،آسیبپذیرخواهیدبود. بههرسوکهنگاهکنیم،کسبوکارهاییرامیبینیمکهدرسایهاندازهبزرگ،یاهزینهپایینتولیدزمانیرهبروسردمداربازارخودبودهاندوگاهییک

/ 0 نظر / 5 بازدید