مشخصات سازمان رشديابنده

ــ توانايي در احساس و فهم علائم محيطي

ــ توانايي احساس هدف

ــ انتخاب متعهدانه سازمان كمال‎جو يا انتخاب سياستها

 

اعمالي كه اين حالت را تقويت مي كند:

ــ ارزش‎دهي به داده ها و كاربرد آنها در برنامه‎ريزيها براي مشاهدة نتايج كار و بهبود فرايند كار

ــ احترام زياد به مشاركت اعضا

ــ احترام زياد به كار و تلاش گروهي

ــ معرفي آشكار و دائمي ايده‎ها

ــ توانايي حل موفقيت‎آميز تعارض بين عملكرد كيفي و عملكرد جاري.

/ 0 نظر / 5 بازدید