برای ارتقاء خود و کار خود از ابزار های زير بهره جوئيد

1-     همانند يك كارآفرين بينديشيد

2-     همواره به امور نزديك باشيد (  به گزارش سود و زيان و ترازنامه توجه داشته باشيد )

3-     به مديريت بازار بچسبيد ( ارزش هاي خود و شركت خود را بازاريابي كنيد )

4-     پيگير خبرگي باشيد ( بيش از يك مهارت را دنبال نمائيد )

5-     كاميابي در ابهام مي باشد ( بايد همزمان توان دسته اي از كارها را داشته و با دگرگوني ها هماهنگ شويد )

6-     به فشارهاي نيرومند ، بخنديد ( به همه فشارهاي كاري و دشواريها لبخند بزنيد )

7-     از فناوري استقبال كنيد

8-     بذر عشق به نوسازي را بپاشيد

/ 0 نظر / 4 بازدید