ارزشهایی سازمان برای یک فرد اعم از کارمند یا کارشناس یا مدیر

در بحث ارزشی باید تعریف کنیم که ارزشهایی که در سازمان برای یک فرد اعم از کارمند یا کارشناس یا مدیر باید محور باشد چیست؟ یعنی کسی که مـا می خواهیم استخدام کنیم چه ارزشهای ذاتی باید داشته باشد؟ تا اصولاً او را برای کار در سازمان انتخاب کنیم؟ من درکار خودم به عنوان یک مدیر، سه معیار بیشتر نمی شناسم: یکی این است که فرد باید سلامت ذاتی داشته باشد به مفهوم اینکه زمینه های فساد مالی یا اخلاقی در او وجود نداشته باشد. دوم اینکه باید قابلیت یادگیری داشتــه باشد. اگر آدمی است که دنبال یادگیری نیست، این شخص پویایی ندارد و در آینده با او مشکل خواهیم داشت. و سوم اینکه آدمی کاری باشد و به قول معروف زیر کار در رو نباشد. من این سه معیار اصلی را شناخته و با مسائل دیگر این شخص کاری ندارم.توجه داشته باشیم که وقتی صحبت از ارزش می کنیم و شایستگی را با ارزش پیوند می زنیم، باید دقت کنیم که ارزشها، مفاهیم بسیار متفاوتی را در ذهن به وجود می آورد که هریک در جای خودش مهم است. اما در مسائل کاری ما باید این ارزشها را محدود کنیم به ارزشهایی که برای کار مفید است و نه ارزشهایی که بر انجام کار تاثیر نداشته و حتی ممکن است بر آن اثر منفی بگذارد.البته مسائل تخصصی به تعریف ما از کار و انتخاب ما بستگی دارد و جزء ارزشهای ذاتی آن فرد به حساب نمی آید.

/ 0 نظر / 6 بازدید