ارزیابی اثر بخشی تبلیغات

آیااساساتبلیغاتمادرجهتهدفحرکتکردهاست؟برنامهتبلیغاتیبایدمرتباآثارارتباطیونتایجفروشتبلیغاتانجامشدهراموردارزیابیقراردهدوببیندآیااساساتبلیغتوانستهاستبامخاطبارتباطبرقرارکند؟متاسفانهموضوعارزیابیاثربخشیتبلیغات،درکشورهاکمترموردتوجهقرارگرفتهومعدودشرکتهاییرامیتواندیدکهتبلیغاتخودراازنظراثربخشیارزیابیکنند. شایداگرتبلیغاتکشورماازنظراثربخشیارزیابیمیشد،کمترشاهدتبلیغاتغیرفنی،غیرهنریوغیرعلمیبودیموشایدتقلیدهایکورکورانهکمترانجاممیگرفتواحتمالااعتمادشرکتهایتولیدیبهانجامتبلیغاتبیشترمیشد.

 

 

 

 

 

بسیاریازتبلیغاتکشوررامیتواننامبردکهعملابهدلیلروشغلطتبلیغ،خودشرکتتبلیغکنندهازتبلیغخودسودنمیبردبلکه،شرکتهایرقیبازاینموضوعسودمیبرندوشرکتتبلیغکنندههیچگاهبهاینموضوعپینبردهاستچراکههرگزتبلیغاتخودراازنظراثربخشیموردمطالعهقرارندادهاست. اندازهگیریوارزیابیاثربخشیتبلیغاتهمانندیکبازخوردعملمیکند

/ 0 نظر / 12 بازدید