سازمان هاي مبتني بر اطلاعات

در باره ي بايدهاي سازمان هاي مبتني بر اطلاعات چه مي توان گفت ؟ صدها نوازنده و رهبر انها به اين دليل مي توانند با هم بنوازند چون تنظيمي مشترك دارند . به طور مشابه ، همه ي متخصصان يك بيمارستان رسالتي مشترك دارند : مراقبت از بيمار و درمان او . هدف و امتياز آنها تشخيص بيماري است . تشخيص بيماري تكليف هر كار خاص و هر كس ، از قبيل آزمايشگاه اشعه ايكس ، كارشناس تغذيه ، فيزيوتراپ ، و بقيه تيم درماني ، را معين مي كند . به بيان ديگر ، سازمان مبتني بر اطلاعات به هدفهايي ملموس ، روشن ، ساده ، و مشترك نياز دارد كه قابل تاويل به اقدامات خاص باشد .

از آنجا كه " بازيگران " سازمان مبتني بر اطلاعات متخصص اند ، نمي توان به آنها گفت كارشان را چه طور انجام دهند . به احتمال زياد به ندرت مي توان رهبر اركستري را پيدا كرد كه بتواند حتي يك نت را با ساكسيفون بنوازد چه رسد به اينكه به نوازنده ي آن بگويد چه طور بنوازد . اما كاري كه رهبر اركستر مي كند اين است كه توجه نوازنده ساكسيفون را به طور كامل به اجراي دسته جمعي آهنگ جلب مي كند و دانش و مهارت او را به خدمت كار دسته جمعي در مي آورد . اين تمركز و جلب توجه همان كاري است كه از رهبران بنگاه هاي اقتصادي مبتني بر اطلاعات توقع مي رود . بنگاه اقتصادي مبتني بر اطلاعات بايد بر اساس هدف هايي سازمان داده شود كه به روشني بيانگر توقعات عملكردي مديريت از هر بخش ، از هر متخصص ، و بر اساس بازخورهاي نظام يافته اي است كه امكان مقايسه عملكرد واقعي را با عملكرد مورد انتظار فراهم مي آورد و در نتيجه هر كس مي تواند سر رشته ي كار خود را در دست بگيرد

/ 0 نظر / 5 بازدید