آموزش تحليل

در اين آموزش انواع تحليل‎ها را بر حسب شرايط به مديران آموزش مي‎دهند كه از نظر مفهومي به شرح ذيل است:

ـ تجزيه و تحليل نيروي انساني از جنبه‎هايي مانند توزيع سن، طول خدمت، عنوان شغل، جنسيت، تخصص و ... .

ـ تحليل وظيفه‎: تحليل يك وظيفه بر پايه عناصر متشكله آن‎. اين تحليل با هدف يافتن مراحل مشكل انجام دادن آن و نيز شناسايي آموزش فنون و فراگيري كمك‎خواهي صورت مي‎گيرد. از اين طريق معمولاً مي‎توان روش‎هاي كار را بهبود بخشيد و آموزش و مهارتهاي مورد نياز را تعيين كرد.

ـ تحليل قيمتي يا ارزشي محصول : فني براي تحليل طراحي‎، توليد و بازاريابي محصولات موجود به گونه‎اي كه هر مرحله از آن در حد ممكن صرفة اقتصادي پيدا كند. هدف كلي اين شيوه آن است كه ارزش محصول افزايش يابد يا هزينة آن كاهش پيدا كند.

ـ تحليل اقتصادي : روشي منظم براي گزينش بهترين راه در جهت به كارگيري منابع كمياب توليد و دستيابي به اهداف موردنظر، به گونه‎اي كه بهره‎وري به حداكثر و هزينه‎ها به حداقل خود برسد.

ـ تحليل برآورد : براي برآورد هزينه‎هاي مستقيم و غيرمستقيم (شامل هزينه‎هاي اداري)‎، سود و قيمت فروش.

ـ تحليل پارتو : شيوه‎اي است براي مشخص‎كردن تمركز بر بخش كمتر چيزهاي منفي و مثبتي كه ممكن است بيشترين نقش را در عمليات يك سازمان داشته باشد.

گاه اين اصطلاح برابر با قانون يا اصل هشتاد ـ بيست مي نويسند، يعني اصلي كه بر پاية آن 20 درصد مشتريان     80 درصد فروش و يا 20 درصد موجودي، 80 درصد ارزش موجودي انبار را به خود اختصاص مي‎دهد.

ـ تحليل پوششي : براي بهينه‎سازي سياست سفارش موجودي انبار كه به صورت نمونه‎گيري تصادفي تحليل مي‎شود. در پي كمّي‎سازي سرمايه به‎كار‎رفته در موجودي انبار است، و برآوردهاي كمّي از صرفه‎جويي‎هاي احتمالي حاصل از آن را به دست مي دهد. (ضريب) پوشش يك قلم كالاي موجود در انبار، به عنوان نسبتي از ميانگين مقدار انبار شده به مقدار مورد استفاده از همان كالا در انبار، محاسبه مي‎شود.

ـ تحليل تقاضا : شناسايي و اندازه‎گيري عوامل مؤثر به فروش كالاها و خدمات در بازار.

ـ تحليل دستاورد : بررسي مراحل مختلف پيشرفت كار در يك طرح.

ـ تحليل رگرسيون : تعيين رابطة بين دو يا چند متغير كه بر پايه اين تحليل مي‎توان پيش‎بيني كرد. به‎همين دليل در بررسي بازار يا مطالعات كسب و كار از آن استفاده مي‎شود. به اين ترتيب با تحليل رگرسيون از روند فعاليت در يك رشته از فعاليت به عنوان راهنما براي سطح احتمالي فعاليت در رشتة ديگري كه مربوط به رشتة قبلي است استفاده مي‎شود. به عنوان مثال از ارتقاي كلي سطح زندگي مي‎توان براي ميزان فروش خودرو، يخچال و مانند آنها در آينده استفاده كرد. يا با تحليل متأهلاني كه به اشتغال در خارج از خانه مي‎پردازند) مي‎توان تقاضاي آتي براي غذاي آماده را برآورد كرد.

ـ تحليل ريسك : به منظور ارزيابي و تجريه و تحليل اين موضوع صورت مي‎گيرد كه پيش‎بيني‎ها تا چه حد به خطا مي‎روند و هزينة اين خطا چه مقدار است. تحليل ريسك در ارزيابي سرمايه‎گذاري، خطر شكست در نيل به اهداف پيش‎بيني‎شده را بررسي و برآورد مي‎كند.

ـ تحليل زمان‎ـ رويداد : روش‎هاي كنترل كه به مدير اين امكان را مي‎دهد تا پايان زمان و ميزان پيشرفت كار در يك فعاليت را‎، تحت نظارت و ارزيابي قرار دهد.

ـ تحليل سيستم‎ها : ارزيابي علمي يك فعاليت كسب و كار براي تعيين اهدافي كه بايد تحقق پذيرند و راه‎هاي رسيدن به آنها به عبارتي بررسي يا تحليل اهداف و مسايل يك سيستم به منظور توسعه و بهبود آن سيستم.

ـ تحليل شكاف : در بررسي بازار كه بازارهاي يك شركت و وضعيت رقابتي آن را به‎گونه‎اي سيستماتيك مورد بررسي قرار مي‎دهد، تا از اين طريق شكاف‎هاي احتمالي را كه براي محصول در بازار وجود دارد مشخص كند كه مورد بهره‎برداري شركت موردنظر قرار گيرد.

ـ تحليل فعاليتها : اين شيوه در پي آن است كه چه فعاليتهايي را عملاً در سازمان پي‎ريزي كند و از اين لحاظ در نقطة مقابل فرضيه‎هاي پذيرفته شده دربارة همان فعاليتها، قرار داد. دو شيوه ديگر عبارتند از: تحليل تصميم‎گيري و تحليل روابط.

ـ تحليل كمترين هزينه : روشي است براي مشخص كردن راه دستيابي به هدفي معين با صرف كمترين هزينه به اين ترتيب اين روش كمك مي‎كند تا براي انجام كاري معين‎، از ميان راه‎هاي مختلف‎، يك راه برگزيده شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید