ادامه راهی نو در مديريت ۱

بهدودلیلاینکوتاهیرابایدجبراننمود. نخستاینکهکسبوکارهاروزبهروزجنبهنمادینپیدامیکنندودیگرنمیتوانعنوان (مدیریتناپذیر) براطلاعاتوابزاردنیاینمادیننهاد. دوماینکهتوجهانحصاریبهدنیایعینیبرابرباچشمبستنبرفرصتهاییاستکهدر (سپهرآگاهی) پیشپایکسبوکارهاوجوددارد. برایاینکهبتوانیمازمزایاوفرصتهایدنیاینمادینبرخوردارشویمبایستی

/ 1 نظر / 4 بازدید
عليرضا مجاهدی

از پاراگراف اول اگر بگذريم يکی ازوظايف طراحان سيستمهای MIS تدوين سيستم جديد بر اساس نياز سازمان است نه الكترونيكي كردن كارهاي فعلي و شايد غلط. اين روش سنتي كه مثال زده شده است را تاكنون در هيچ جايي مشاهده نكرده ام!!