ارزش از دیدگاه مذهب

در یکی از سریع الرشد ترین کلیساهای ساده ایالات متحده ، موفقیت از روی شمار کلیساروهای بخش اندازه گیری می شود . اعتقـاد بـر ایـن است کـه مهم تعداد افـرادی است کـه بـه کلیسا می پیوندند و به کلیساروهائی مرتب تبدیل می شوند ، آنهم کسانی که در گذشته اصلا ً به کلیسا نمی رفتند . عقیده این کلیسا این است که وقتی تعداد به حد کفایت رسید ، پروردگار مهربان به نیازهای روحی و معنوی آنان خواهد رسید . کلیسای دیگری – کلیسای انجیلی – هست که عقیده مند است آنچه حایز اهمیت است ، تجربه و ورزیدگی معنوی و روحانی مردم است . این عقیده ، تازه واردهای کلیسا را راحت و سبک می کند ، زیرا آنها را وادار به ورود در داخل حیات روحانی کلیسا نمی کند .

در این مورد هم ، باز مسأله تعداد مطرح نیست . در نگاه اول ، اینطور به نظر می رسد که رشد و توسعه کلیسای دوم ، کندتر است . ولی در مقایسه با کلیسای اول ، درصد بیشتری از تازه واردین را حفظ می کند . به عبارت دیگر رشد آن محکمتر و کاملتر است . در اینجا هم باز یک مسأله صرفا ً مرتبط با علوم دینی مطرح نیست ، بلکه مسأله ای ارزشی است . یکی از دو کشیش این دو کلیسا در یکی از مناظره های عمومی گفته بود ، « تا مادامی که در ابتدا ، به کلیسا نیایید ، هرگز دروازه ملکوت آسمانها را نخواهید یافت . » و کشیش دیگر پاسخ داده بود که « نه تا مادامی که در ابتدا ، در جستجوی دروازه ملکوت آسمانها نباشید ، جایی را در کلیسا نخواهید داشت . »

سازمانها باید برای خود ، معیارها و ارزشهایی را داشته باشند . مردم هم همینطور ، برای اینکه فرد در سازمان ، کارآمد و موثر باشد ، ارزشهای او باید با ارزشها و معیارهای سازمان سازگاری و همخوانی داشته باشد . لازم نیست که معیارها و ارزشهایشان یکسان باشد ، ولی باید آنقدر به یکدیگر نزدیک باشند که بتوانند به همزیستی بپردازند . در غیر اینصورت کار فرد به بطالت کشیده می شود ، و نتیجه ای هم عاید نمی گردد.

/ 0 نظر / 4 بازدید