تغيير

مشکل بشر هیچگاه این نبوده که چگونه افکار نو و خلاق را بیاموزد  - چرا که آموختن از نیازهای اولیه آدمی است - بلکه مشکل اصلی او این است که چگونه کهنه ها را فراموش کند . توانایی پذیرش تغییر و توسعه ظرفیت تغییر پذیری راه های پیشرفت را باز می کند و برعکس - تغییر گریزی و دل بستن به کهنه ها ما را از پا نهادن در راه های نو باز می دارد

/ 0 نظر / 5 بازدید