تعریف تفکر ناب

به طور یقین به جهت افزایش بهره وری و کاهش هزینه های موجود در سازمان ضرورتاستفاده از روش های مطرح دنیا از قبیل تفکر ناب لازم می گردد،این متد در اکثر نقاطجهان توسط افرادی سخت کوش اجرا گردیده و آنها با تشکیل تیم های تخصصی مورد نیاز، بهانجام کارهای گروهی در جهت شناسایی اتلافها مبادرت نمودند آنها توانستند مشکلاتزیادی را از سر راه برداشته و شرکت یا سازمانشان را به موقعیت های عالی برساند. پسلازم می باشد جهت اجرا آنها دقت لازم را داشت و تمام موارد را گام به گام و اصولیاجرا نمود و در تمام مراحل اجرا از حمایت مدیر ارشد سازمان برخوردار بود.

/ 0 نظر / 9 بازدید