دانش و فن آوري

جستجوي دانش ، و آموزش آن ، از قديم از كاربري دانش جدا بوده است .

جستجو و كاربست دانش برحسب موضوع دنبال مي شده ، يعني بر اساس آن چه ظاهرا منطق دانش حكم مي كرده است . دانشكده ها و دپارتمان هاي دانشگاه ، درجه هايش ، تخصص هايش ، و در واقع كل سازمان آموزش عالي ، " موضوعي " بوده است . اگر بخواهيم از واژگان كارشناسان سازمان استفاده كنيم ، اين سازماندهي بر اساس " فرآورده " بوده نه  " بازار " يا " مصرف نهايي " . اما اينك سازماندهي دانش و جستجوي آن بيشتر بر اساس كاربرد دانش و كمتر بر اساس موضوع يا رشته است . در همه جا فعاليت هاي ميان رشته اي رواج يافته است .

اين تحول نشانه ي تغيير معناي دانش از هدف بودن به منبع و ابزار شدن است . ابزاري  براي رسيدن به نتيجه اي خاص . دانش به مثابه ي كارمايه ي جامعه ي مدرن در كاربري و عمل متبلور شده است . با اين همه نمي توان كار را در قالب رشته هاي علمي تعريف كرد . نتيجه نهايي ، به ضرورت ، ميان رشته اي است .

/ 0 نظر / 5 بازدید