باید و نبایدهای سه گانه در زندگی

 Three things in life that are never certain
  سه چیز در زندگی پایدار نیستند

 Dreams
 رویاها

 Success
 موفقیت ها

 Fortune
 شانس

 Three things in life that, one gone never come back
  سه چیز در زندگی قابل برگشت نیستند

 Time
  زمان

 Words
  گفتار

 Opportunity
  موقعیت

 Three things in human life are destroyed
  سه چیز در زندگی انسان را خراب می کنند

  Alcohol
 الکل

  Pride
 غرور

  Anger
 عصبانیت

  Three things that humans make
 سه چیز انسانها را می سازند

 Hard Work
 کار سخت

 Sincerity
 صمیمیت

  Commitment
 تعهد

  Three things in life that are most valuable
  سه چیز در زندگی بسیار ارزشمند هستند

 Love
  عشق

 Self-Confidence
  اعتماد به نفس

 Friends
  دوستان

  Three things in life that may never be lost
  سه چیز در زندگی که هرگز نباید از بین بروند

  Peace
 آرامش

  Hope
 امید

  Honesty
 صداقت

   Happiness in our lives has three primary
  خوشبختی زندگی ما بر سه اصل است

 Experience Yesterday
  تجربه از دیروز

 Use Today
  استفاده از امروز

 Hope Tomorrow
  امید به فردا

 [Ruin our lives is the three principle
  تباهی زندگی ما نیز بر سه اصل است

 Regret Yesterday
  حسرت دیروز

 Waste Today
  اتلاف امروز

 Fear of Tomorrow

  ترس از فردا


--==========================================
همیشه دلیل شادی کسی باش ، نه شریک شادی او
و همیشه شریک غم کسی باش ، نه دلیل غم او

/ 0 نظر / 5 بازدید