مديريت بر هزينه ها ۴

اکنونهمهیانزدیکبههمهفرآوردههایعینیبهگونهایخودرابهدنیاینمادینپیونددادهاند. درخودروهایب ام و  تراشهایکارگذاشتهاندکهلحظهایهزارانبارموتورراتنظیممیکند. درماشینهایلباسشوئیومانندآنتراشههاییکارگذاشتهاندکه

/ 0 نظر / 5 بازدید