راهی نو در مديريت

چگونهمیتوانبهدنیاینمادینپاینهاد؟فرصتهاوخطراتاینراهکداماست؟چگونهبایداقدامنمود؟ریسکآنچهمیزانمیباشدوچگونهبایدخطراتآنراارزیابیکرد؟چگونهبایددگرگونیهایلازمرابوجودآورد؟اینسوالاتوسوالاتدیگریکهممکناستمطرحنشدهباشد،ولیبررویکارتاثیربگذاردمدامبایدموردپرسشقرارکرفتهوحتماهمپاسخدرخوریبرایآنهاتهیهگردد

/ 1 نظر / 5 بازدید
عليرضا مجاهدی

سلام اول تصميم داشتم برای همه اين يادداشتهای سريالی اخيرتان يک کامنت بگذارم بعد نظرم عوض شد و تصميم گرفتم برای هر کدام در خودشان کامت دهم. راستش به منبع اين نوشته ها اشاره ای نفرموده ايد لذا با اين وجود اشاره کوتاهی به ايرادهايی که در متون ديده ميشود ميکنم. در خصوص اين پست بايد اشاره کنم بر خلاف انچه قيد شده است مديريت خصوصا در رده های ارشد سازمان به سمت ذهنی شدن ميرود و تدوين استراتژی ها و سياستهای شرکت در فضايی مه آلود که ناشی از نگاه به آينده است صورت ميگيرد. همچنين اينکه اشاره فرموده اند واحدهای درون سازمانی فن آوری و اطلاعات را دور از هم ميدانند بايد عرض کنم مشکلات درون سازمانی ايشان را نميتوان به همه سازمانها تسری داد