آموزش و تربیت کارکنان

پرداختن به کارهای فرآیند محور ، نیازمند هر دو بعد آموزش و تربیت شدن است . این فرض سنتی که کارگران تنها وظیفه های ساده و مشخص را انجام می دهند ، به سازمانها اجازه می داد تا به ایشان به چشم ظرفهای خالی بنگرند که می توان دستور انجام وظیفه ها را در آنها ریخت . کارکنان فرآیندمحور کارهایشان را بر پایه دستور های مشخص انجام نمی دهند . آنها بایستی در نقش افراد مشکل گشا توان رویارویی و حل مشکلات پیش بینی نشده و بی سابقه را بدون دویدن به سوی سرپرستان و یاری گرفتن از ایشان ، داشته باشند. چنین وضعیتی ، نیازمند برخورداری از تحصیلات و دانش پایه ، و نیز زمینه درک راهکارهای انجام کار و کاربرد دانشها در موارد مختلف است .

/ 1 نظر / 6 بازدید