آب كه يكجا بمونه ميگنده

با صنعتي كه مايل نيست هيچ گونه تغييراتي نه در ماشين آلات نه در مهارت نه در روش توليد و نه در تكنولوژي بدهد چه بايد گفت . كارخانجات قديمي ما دقيقا به اين مثال شباهت دارند . آنها اين قدر گنديده اند كه همه ساله زيانهاي زيادي را به كشور تحميل مي كنند اما بوي گند ان به مشام كسي نمي خورد . بنظر من وقتي نتوانيم چيزي را در بازار جهاني عرضه كنيم دقيقا مصداق اين مثال مي باشيم اما شايد اين بو را دنيا بفهمد ولي ما متوجه نشويم البته تزريق سوبسيد و پول نفت تا كي مي تواند اين صنايع را سر پا نگه دارد نيز خدا مي داند . شايد ترس از عدم اشتغال برخي از كاركنان اين صنايع نيز باعث عدم توقف آنها مي گردد بهر حال بايد يكروزي راجع به آنها تصميم گرفت . كه شايد آن روز هم دير نباشد .

/ 0 نظر / 5 بازدید