دلایل اصلی چرایی تغییر سازمانی کدامند؟

          دلایل درونی تغییر

          با هدف بهبود اثر بخشی سازمانی شامل:

          اهداف

          مدیریت و کارکنان

          خطوط ارتباطی و جریان اطلاعات

          توزیع مناسب منابع

          ورود فناوری به سازمان

          افراد درون سازمان

          تغییر اولویت ها

          مسائل برخاسته در داخل سازمان

          چشم اندازهای تجاری نو

          دلایل بیرونی تغییر

          فرهنگ جامعه

          روند های جمعیتی

          قوانین

          جو سیاسی

          اقتصاد

          پیشرفتهای تکنو لوژیک

          رقابت

          افزایش انتظارات مشتری

          روابط بین سازمانی

          روابط عمومی

/ 0 نظر / 6 بازدید