انواع فعالیت ها و وظایف مدیریت

مدیران در عرصه های متعدد، فعالیت های متنوعی را انجام می دهند. بسیاری از وظایف و فعالیت های مدیریت در سازمان یکسانند و بسیاری دیگر از فرآیندها و       فعالیت های سازمانی با این که با هم شباهت دارند اما از لحاظ کار و ماهیت کاری تفاوت دارند. مدیران می توانند با استفاده از تجربیات و دانش گذشتگان، بسیاری از تجربیات تلخ گذشته را تکرار نکرده و از نتایج تجربیات مفید بهره مند شده و پله های ترقی را سریع تر طی کنند. فواید  بسیار استفاده از تحقیقات و تجربیات دیگران بر کسی پوشیده نیست اما این نکته را نیز نباید از نظر پنهان داشت که نتایج به دست آمده با توجه به شرایط حاکم بر سازمان های مورد تحقیق به دست آمده و ممکن است برخی از این شرایط بر سازمان های دیگر حاکم نباشد که در این صورت می بایستی نتایج به دست آمده را با توجه به وجه افتراق و اشتراک نسبت سازمان کنونی تعدیل کرد. به هر تقدیر بسیاری از آنها مفید بوده و در طی مراحل موفقیت سودمند می باشند.

فرد لوتاز و همکارانش بر روی فعالیت 450 مدیر تحقیق کردند. آنان به این نتیجه رسیدند که این مدیران دارای چهار نوع فعالیت می باشند.

"1ـ مدیر سنتی: تصمیم گیری برنامه ریزی و کنترل

2ـ امور ارتباطات: مبادله ی اطلاعات معمولی و روزانه و رسیدگی به امور اداری و دفتری

3ـ مدیریت منابع: ایجاد انگیزه، اعمال نظم و مقررات اداری، رسیدگی به شکایات، تامین نیروی انسانی و آموزشی افراد.

4ـ ایجاد شبکه های ارتباطی: اقدامات سیاسی، در آمیختن با دیگران و ایجاد روابط متقابل تعامل با افراد و گروه های خارج از سازمان"

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید