منا بع بهبود بهره وری :

1. فعالیت های جاری وتکراری که میتوانند ساده شوند. 2. بکار گرفتن بجای استعداها وتخصصها . 3. تاکید بر زمینه هایی که احتما ل امکان بهبود در آن بیش از پنجاه درصد است . 4. شناخت مشتری وارباب رجوع 5. شناخت زمان 6. تعهد کارکنان درهمه سطوح 7. آموزش کارکنان 8. ایجاد تعادل بین نیاز به تغییر سازمانی ؛ توانایی نیروی کاروسازمان در پرداختن به تغییر 9. تغییرات فنی وساختاری 10. پشتیبانی مدیریت عالی 11. استفاده از شیوه مناسب مدیریتی با توجه به اقتضائات 12. استفاده از سیستم پیشنهادها ؛ ارائه بازخور و اصلاح تصمیمات 13. استفاده از فرایندهای گروهی نظیر گروههای مستقل کاری ؛ حل مساله ؛ تقسیم کار ؛ تشکیل تیم گروههای بهبود 14. استفاده بهینه از فناوری ؛ آگاهی مداوم از ظر فیتهای فعلی ؛ ارزیابی جامع عملکرد 15. استفاده از ساختار ارتباطی مناسب 16. تامین منا فع ذینفعها 17. بهبود فرهنگ سازمانی 18. بهبود عوامل انسانی

/ 0 نظر / 4 بازدید