استراتژی بازاریابی یکپارچه استراتژی بازاریابی اکتشافی

بازاریابی یکپارچه عبارت است از ادغام، هم افزایی، همیاری مجموعه عوامل ابزاری و رفتاری پراکنده در بازاریابی برای دستیابی به نتایج بیشتر و بهتر.
عوامل موثر در بازاریابی یکپارچه عبارتند از:
_ مدیریت تعاملی
_ سیستم ارتباطات و اطلاعات
_ همبستگی در درون سازمان
بازاریابی شبکه‌ای عبارت است از شناخت، ایجاد، عضویت و تقویت انواع شبکه‌ها برای استفاده از انواع مزیتهای خود به منظور گسترش فرصتها، پاسخگویی به انتظارات و بهبود دستاوردها.
عوامل موثر این استراتژی عبارتند از:
_ مدیریت شبکه
_ همکاری و سازگاری
_ هماهنگی گروهی
_ فرهنگ شبکه
بازاریابی گذار، مدیریت تغییر و تحول برای گذار از بازاریابی جاری و موجود به بازاریابی آینده و مطلوب جهت ماندگاری در صحنه رقابت تعریف می شود.
عوامل زیر بر استراتژی بازاریابی گذار موثر هستند:
_ آشنایی با مدیریت تحول
_ آشنایی با ممیزی
استراتژی بازاریابی اکتشافی عبارت است از تلاش و کنکاش برای کشف، ایجاد و عرضه ارزش از طریق ارتباط با بازار و مشتریان، شناخت تقاضای پنهان و ارزش از دید مشتریان.
عوامل موثر استراتژی بازاریابی اکتشافی:
_ مدیریت ارتباط با مشتری
_ مدیریت تحقیق و توسعه
_ شم و شهود
_ تصورات و خیال پردازی
_ ایده زایی
بازاریابی احیائی اصلاح و احیای فرایندها و بازاریابی سرآمد عبارت است از دستیابی به کمال بهره‌وری بازاریابی از طریق بازاریابی انسان مدار و بازاریابی همگانی جهت دستیابی به شایستگیهای جهانی.

/ 0 نظر / 20 بازدید