اصول تیلور ، در آموزش و کارآموزی

در جنگ جهانی دوم ، هم دستاوردهای آلمانیها ، و هم توفیقات آمریکاییها ، تماما ً ناشی از به کار گیری اصول تیلور ، در آموزش و کارآموزی بود . ستاد کل ارتش آلمان ، پس از تحمل شکست در جنگ جهانی اول ، « عقلانی کردن » - یعنی همان مدیریت علمی تیلور را برای مشاغل سربازان و آموزشهای نظامی ، به کار گرفت ، که این امکان را به هیتلر داد تا ماشین جنگی فوق العاده برتری را ، در مدتی بسیار کوتاه شش سال از زمان به قدرت رسیدنش تا سال 1939 ، به وجود آورد . همان اصول ، در ایالات متحده ، برای آموزش نیروی کار صنعتی ، ابتدائا به صورت آزمایشی ، در جنگ جهانی اول ، و بعدها با توان کامل ، در جنگ جهانی دوم ، به کار برده شد . این امر به آمریکاییها امکان داد تا آلمانیها را از نظر تولید پشت سر بگذارند ، هر چند که نسبت جمعیت مردان آمریکایی یونیفرم پوش که به خاطر جنگ نمی توانستند در فعالیتهای تولید حضور داشته باشند از یونیفرم پوشان آلمانی ، به مراتب بیشتر بود . و بعد نوبت مدیریت علمی مبتنی بر کارآموزی بود ، که کارایی و بهره وری نیروی کار غیر نظامی آمریکا را اگر نه سه برابر -  دو برابر بهره وری کارگران آلمان هیتلری ، و اروپای تحت سلطه هیتلر ، نمود. بدینصورت ، مدیریت علمی این توان را به ایالات متحده داد تا هم بیش از آلمان و هم بیشتر از ژاپن ، نفراتی را در میادین نبرد داشته باشد ، و کماکان چند برابر تولید آن دو کشور ، تولید کند .

/ 0 نظر / 5 بازدید