تولید در مقیاس جهانی، مفاهیم موانع و راهکارها

بی شک یکی از آثار مهم تحولات قرن بیستم در محیط تجاری و تولیدی، جهانی شدن است. امروزه رقابت افزایش یافته است و رقبای متعددی در همه نقاط جهان مشغول رقابت در مرزهای ملی و بینالمللی هستند. در شرایط کنونی تولید از یک تصمیم محدود و در قلمرو ملی فراتر رفته و به مرزهای جهانی راه یافته و به یک تصمیم استراتژیک تبدیل شده است. اگر در بازاریابی. امروزه بازار برابر مشتری است و از سوی دیگر بازار فعلی، در حد جهانی باشد. لذا مشتری نیز مشتری جهانی است و دیگر کمتر در محدوده ملی تعریف میشود. در این عرصه، اساس رقابت و تولید نیز تغییر کرده و ظهور شرایط مذکور شرکتهای تولیدی را وادار نموده است تا به عملیات تولیدی با توجه به دیدگاههای جهانی بیندشند و ارزیابی مجددی در نگرشها به رقابتهای بینالمللی داشته باشد.

شونبرگر، واژه تولید را در مقیاس جهانی، اولین بار در سال 1986 به کار گرفت و از آن پس مورد استفادة بسیاری از افراد قرار گرفته است. به منظور تبیین این واژه میتوان تعاریف ذیل را بیان نمود:

«توافقی جامع بر بهبود مستمر کیفیت، هزینه، زمان تأخیر و خدمت به مشتری با هدف بنیادی انعطافپذیری تولید به عنوان جزئی از این سیستم»

«ترکیبی مناسب از مفاهیم تولید بهنگام، مدیریت کیفیت فراگیر و مشارکت کارکنان برای تبدیل تولیدی به سلاحی رقابتی و نیرومند برای شرکت»

«موجی که با تشکیل تیمهای چند وظیفهای، آغاز شده است و مفاهیم طراحی تولید، بهبود مستمر فرآیند، مدیریت کیفیت فراگیر و تعمیم وظیفهای کیفیت را برای عرضة محصولات جدید توأم با موفقیت، سرعت، کمترین هزینه و بالاترین کیفیت در طراحی، توسعه، تولید، تحویل به مشتری، در بر میگیرد.»

«مجموعهای از مشتریگرایی، مدیریت جامع کیفیت، مدیریت تولید به موقع، بهبود مداوم، درگیر کردن کارکنان در فرآیند تولید و تصمیمگیری و رویکردهای دیگر.»

/ 0 نظر / 5 بازدید