برنده كسي ا ست كه فكر مي كند برنده مي شود

ا گر احساس مي كنيد شكست خورده ايد ،

             شكست مي خوريد

اگر فكر مي كنيد جرات نداريد

               نداريد

اگر دوست داريد برنده شويد ، اما فكر مي كنيد كه نمي شويد

              برنده نمي شويد

اگر فكر مي ككنيد بازنده ايد

              مي بازيد

همه چيز بستگي به ذهن شما دارد .

براي اينكه اوج بگيريد بايد به فراز ها نگاه كنيد

اگر مي خواهيد برنده شويد بايد به خود اطمينان داشته باشيد

برنده كسي ا ست كه فكر مي كند برنده مي شود

/ 0 نظر / 6 بازدید