الزاماتی در ارتباط با کارگران علمی

1-  مسئولیت پذیری کارگران علمی در رابطه با سهم و نقش خود بدین معنا که دقیقا ً معین کنند که در زمینه کیفیت و کمیت و در رابطه با زمان و هزینه ، چه تعهداتی را بر عهده دارند. کارگران علمی باید خودگردانی داشته باشند ، و خودگردانی است که مسئولیت را به همراه می آورد .

2-    نوآوری مستمر باید در ذات کارگران علمی ، تعبیه شده باشد .

یادگیری مستمر ، و یاددهی مداوم ، باید در درون فعالیتهای کارگران علمی ، نهاده شده است

/ 0 نظر / 5 بازدید