نظريه پسا اقتصادي

اقتصاد بايد در آينده به اين پرسش ها پاسخ دهد : " شيوه ي اداره ي هر كسب و كار چه رابطه اي با نتيجه ي آن دارد ؟ ." نتيجه يعني چه ؟ جواب قديمي  " سود و زيان " قابل اعتماد نيست . ما نمي توانيم با منطق سود و زيان ، گذرا و موقتي سرنوشت شركت را در بلند مدت فدا كنيم ، با اين حال توان ايجاد موازنه ميان كوتاه مدت و بلند مدت ، محك مديريت است . بهره وري و نوآوري بايد چراغ راه ما باشند . اگر به قيمت تنزل بهره وري و نوآوري نكردن به سود برسيم ، آن سود نيست بلكه هدر دهنده سرمايه است . از طرف ديگر ، اگر بهره وري همه ي منابع اصلي خود را دايما بهتر كنيم و جايگاه خود را در نوآوري بالاتر بريم ، سودآور خواهيم شد ، نه فقط امروز ، كه فردا هم . اگر به دانش كاربردي چون منبع  ثروت  نگاه كنيم با كاركرد سازمان اقتصادي نيز آشنا مي شويم . اين اولين بار است كه رويكرد ما اقتصاد را يك رشته ي انساني دانسته و آن را با ارزش هاي انساني مرتبط مي داند ، نظريه اي كه به اهل كسب و كار ملاكي مي دهد تا ببينند در مسير درست مي روند و دستاوردشان واقعي است يا سراب . ما در آستانه ي نظريه پسا اقتصادي هستيم . اين نظريه ريشه در آگاهي ها ، دانسته ها ، و ا ستنباط ما از توليد ثروت دارد .

/ 0 نظر / 7 بازدید