فرآيند برنامه ريزي را مي توان در هفت مرحله به صورت زير خلاصه كرد

1-     تعيين هدفها

2-     شناسايي راه كار ها براي دستيابي به هدفها

3-     ارزيابي راه كارها از جنبه كارايي ، منابع و هزينه هاي دستيابي به هدفها

4-     انتخاب راه كار مناسب

5-     اجراي برنامه بر اساس راه حل منتخب

6-     نظارت بر اجراي برنامه و گردآوري اطلاعات در باره ي نحوه اجرا و بازخورد آن

7-     ارزيابي نهايي برنامه و گردآوري اطلاعات برنامه اي و بازخورد آن براي برنامه ريزي هاي آتي .

/ 0 نظر / 5 بازدید