رد فرضيه

بنابرمطالبی که در نوشته های قبلی داشتم می توانم فرضیه یکم را رد نمایم یعنی این فرضیه که  باید محصولاتی با دوام ساخته شود بگونه ای که مشتری سالها بتواند از آن بهره برداری نماید را می توان بدین صورت مطرح کرد باید با توجه به ناپایداری موجود کالاهایی را بسازیم که بتوانیم آنها را دور بریزیم و یا به سرعت مصرف نماییم این مطلب باید به عنوان فرضیه ای جدید در اذهان مدیران و مردم جای بگیرد و بنا براین فرضیه باید صنایع نوی که از تکنولوژی بالا برخورداند نیز بسازیم یا بیاوریم . همچنین مردم نیز باید بدنبال کالایی باشند که بتوانند زودتر آن را تعویض نمایند . این اصل یکی از اصول پذیرفته شده توسط جوامع پساصنعتی است پس اگر ما می خواهیم استراتژی صننعتی را نیز بنا نماییم باید بر اساس ناپایداری بنا گردد . این شرطی است که در بازار جهانی شاهد آن هستیم و اگر ما می خواهیم در این بازار باشیم ناچار به پذیرش این قانون و قواعد باید باشیم .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 5 بازدید