مفهوم مديريت اسناد آشكار

يكي از مهمترين موفقيت يك سازمان در جهان متلاطم كنوني ، نيروي انساني متعهد و بالنده است . به همين دليل مديران موسسات توليدي توجه بيشتري به نيروي انساني دارند و سعي مي كنند با استفاده از روشها و تكنيك هاي مناسب و جديد انگيزه آنان را افزايش داده و مشاركت بيشتر آنان را براي دستيابي به اهداف سازماني بدست آورند .
تعريف و بررسي : بعد از مفهوم ” مديريت درهاي باز كه در چند دهه قبل ارائه شد و بحثهايي را در پي داشت ، امروز مفهوم جديد مديريت اسناد آشكار مطرح شده است . مديريت اسناد آشكار ، همان طوري كه از نام آن پيداست به معني گشودن و اشكار كردن صورتحسابهي مالي و عملياتي به روي همه كاركنان است . اين روش در حقيقت نوعي اشتراك و سهيم شدن كاركنان در اطلاعات سازماني است . اصولا وقتي شركتي اطلاعات خود را در اختيار كاركنان نمي گذارد و يا اطلاعات بسيار ناچيزي را براي آنها افشاء مي كند چند پيام ضمني به كاركنان خود مي دهد . شركت به كاركنان خود اعتماد ندارد ، شركت ظرفيت كاركنان را در حد درك اين اطلاعات نمي داند . داشتن اين اطلاعات را براي كاركنان مفيد نمي داند اين پيش فرضهاي مديريت ، كاملا ضد انگيزشي بوده و مشاركت واقعي كاركنان را تنزل مي بخشند و وجود اين موارد در هر شركتي ، مشكلاتي را به همراه خود خواهند آورد . تكنيك ” جديد ” و تسهيم اطلاعات باعث مي شود كه كاركنان به شكل عملي و واقعي ببينند كه چگونه كاركرد آن به موفقيت و سودآوري شركت كمك مي كند و اين احساس را در آنها ايجاد مي كند كه شركت و مديريت آن به آنان اطمينان داشته و آنان را قادر به درك واقعيات و كليات عملياتي و مالي مي داند . از مزاياي اين روش اين است كه به استقرار يك محيط كاري باز و منعطف كمك مي كند و همكاري بين كاركنان و واحدهاي مختلف را افزايش مي دهد و قسمتي از مشكلاتي كه مربوط به هماهنگي در سازمان هستند را رفع مي كند 
در اين ارتباط يا بايد يك خبرنامه داخلي ايجاد گردد و يا چند مانيتور LCD  خريداري و نصب گردد 
/ 0 نظر / 4 بازدید