عملکرد من چگونه است ؟ 1

سوال ، « عملکرد من چگونه است ؟ » در مورد کارگران علمی ، درست به اندازه سوال « نقاط قوت و تواناییهای من چیست ؟ » دارای اهمیت است .

در حقیقت ، ممکن است سوال مهمتری هم مطرح باشد . در کمال شگفتی ، تنها معدودی از افراد می دانند که کارها را چگونه انجام می دهند . در مقابل ، اغلب ما حتی نمی دانیم که افراد مختلف ، به انحاء مختلف کار و ایفای نقش می کنند . لذا مردم ، نوعا ً به طرقی کار و ایفای نقش می کنند که متعلق به آنها نیست و همین امر ، تقریبا ً موجبات عدم کارایی و عملکرد ضعیف آنها را فراهم می کند .

ای بسا دلیل اصلی اینکه بسیاری از مردم نمی دانند که عملکردشان چگونه است ، این باشد که مدارس در طول تاریخ ، بدون هیچ ضرورتی ، بر این نکته پای فشرده اند که برای همه در انجام تکالیف مدرسه ، تنها یک راه وجود دارد .  معلمی که کلاسی چند نفره را اداره می کرد ، فرصت این را نداشت که چگونگی کار و عملکرد تک تک دانش آموزان جوان خود را بفهمد . لذا آموزگار، برعکس ، مجبور می شد تا همه دانش آموزان ، کار واحدی را ، به طریقی واحد ، و در زمانی واحد انجام دهند . بنابراین همه ما ، از لحاظ تاریخی ، با یک نحوه انجام کار ، رشد کرده و بالا آمده ایم .

/ 0 نظر / 5 بازدید