شكست برنامه ريزي متمركز

فن آوري جديد ، قلمرو مديريت را به شدت گسترش مي دهد . خيلي از آن ها كه امروزه كاركنان عادي قلمداد مي شوند بايد توان مديريت پيدا كنند . در همه ي رده ها دامنه ي توقع از مسئوليت و كفايت مدير ، از آرمانش ، از استعدا دش در انتخاب مخاطرات ، از دانش اقتصادي و مهارتش ، از تواناييش در مديريت مديران و مديريت كار و كارگر ، از كفايتش در تصميم گيري ، به شدت رو به فزوني گذاشته است .

لازمه ي فن آوري جديد ، تمركز زدايي در حد اعلا است . همه ي جوامع عصر فن آوري هاي نو ، اگر با نظام برنامه نويسي متمركز اداره شوند ، يعني اگر بكوشند از مديريت آزادانه ي بنگاه هاي خودگردان بگريزند به فلاكت دچار شده از هم مي پاشند . و چنين است سرنوشت هر بنگاه اقتصادي كه بكوشد مسئوليت ها و تصميم ها را در بالا متمركز كند . آن ها به سرنوشت خزندگان غول پيكر عصر سوسمار سانان دچار مي شوند كه مي كوشيدند با شبكه ي عصبي كوچك و متمركز خود تن سنگين و غول پيكرشان  را اداره كنند . تني كه با دگرگگوني هاي سريع محيط سازگار نبود

/ 0 نظر / 6 بازدید