مفهوم مستندسازی

مستندسازی یعنی ثبت (مکتوب نمودن)، گردآوری، تنظیم و تدوین، دسته بندی و نگاهداری اطلاعات،

مفاهیمی که خود از فعالیتی هدفمند، دقیق و منظم حکایت دارد

. بررسی مفاهیم فوق نشان می دهد که

همة آنها بر حفظ و نگهداری اطلاعات تکیه می کنند

.

وجه اشتراک اقدامات مستندسازی مبتنی بر مکتوب نمودن بخشی از دانسته ها و آگاهی های انسان است

مستندسازی برقراری ارتباط اسنادی بین اقدام های مختلف انجام یک فعالیت یا مجموعه ای از فعالیت هاست که تحقق آن مستلزم

:

١

. فعالیت یا فعالیت های موردنظر در جهت تأمین هدف یا هدف های خاصی سازمان دهی شده باشد.

٢

. راهکارهای اجرایی و اقدام های ضروری راجع به هر فعالیت از قبل مشخص و تعریف شده باشد (در قالب تصمیمات برنامه ریزی شده).

٣

. مرجع ذیصلاحی انجام آن را به تصویب رسانیده و سازمان مجری و نیروهای دس تاندرکار آن شناسایی و معین شده باشند.

۴

. نتایج فعالیت ها و آثار مترتب بر آن، اعم از مثبت یا منفی بنابر پیش بینی معین و مشخص شده باشند.

/ 0 نظر / 13 بازدید