استراتژی شرکتهای موفق

جلسات مشترک مدیرعامل و مدیران ارشد و از همه مهمتر دخیل بودن مشهود مدیران عامل در تدوین استراتژی هاست. اکثر این شرکتها محیط رقابت را جهت تعریف استراتژی ها بررسی و تحلیل می‌کنند، درحالی که درصد کمی از آنها ارزیابی موثری از سازمان خود دارند.
به هرحال به نظر می‌رسد فقدان روش رسمی برنامه ریزی استراتژیک بر نوعی فقدان دانش نسبت به محیط کسب و کار و حتی خود سازمان صحه می گذارد. درنتیجه جمع بندی ما این بود که توسعه استفاده از برنامه‌ریزی استراتژیک به صورت رسمی و مدون می‌تواند به نوعی فقدان دانش لازم برای تعیین استراتژیهای سازمان را جبران کند و استفاده از شهود و در تعیین استراتژی های سازمان بدون دراختیار داشتن دانش لازم (اطلاعات مربوط به بازار، محیط کسب و کار، سازمان) می تواند اثربخش باشد.
درخصوص ماهیت استراتژی ها، مطالعات ما نشان داد که استراتژی اکثر شرکتهای موفق به صورت ذهنی و توافق شده در سطح مدیران عامل و مدیران ارشد سازمان است و درصد پایینی از آنها سندی مکتوب و رسمی تحت عنوان استراتژی های سازمان دارند.
و نتیجه آخر اینکه ، بررسی ما نشان داد تقریبا" در تمامی شرکتهای موفق مدیرعامل به تنهایی و یا به کمک مدیران ارشد خود استراتژی های سازمان را تعریف می‌کنند.

/ 0 نظر / 29 بازدید