تصميم‎گيري‎هاي مرتبط با تكنولوژي

براي انتخاب تكنولوژي بايد به نكات ذيل توجه نماييم

1ـ تحليل انگيزه‎ها و نياز به تكنولوژي:

  نيازها و تقاضاي بازار

  رقابت استراتژيك

  پيشرفتهاي علوم و تكنولوژي

  تسهيلات و محدوديت‎هاي جديد

  مسايل انساني

 

2ـ شناخت و بررسي اوليه

شناسايي اجزاي تكنولوژي

ديدگاههاي مديريت و رهبري

مطالعه امكان پذيري

بررسي و تعريف شقوق متفاوت

 

3ـ انتخاب تكنولوژي

  مدل تصميم‎گيري‎، انتخاب روش

جمع‎آوري اطلاعات مورد نياز مدل

حل مدل و ارائه نتيجه مناسب

مشخص‎كردن اهداف، مطلوبيت‎ها و معيارهاي كمّي و كيفي

 

4ـ انتقال تكنولوژي و جذب

 بازنگري در قابليتهاي عرضه‎كنندگان تكنولوژي

 عقد قرارداد و قطعي‎كردن زمانبندي

 انتقال عملياتي تكنولوژي

 طراحي امكانات و ملزومات

 

5ـ بهره‎برداري

ايجاد هماهنگي و يكپارچكي در فعاليتها

نيازها، دستاوردها، انگيزه‎هاي جديد

/ 0 نظر / 5 بازدید