ارزشهای موردتاکید شرکت 3M عبارت است از:

- درهر کاری که انجام می دهیم، رفتار و کردار صادقانه و درست داشته باشیم، - کسب رضایت مشتریان از راه فناوریهای نوآورانه و کیفیت عالی و ارائه ارزش و خدمت بیشتر، - فراهم آوردن برگشت جذب سرمایه سرمایه گذاران ازطریق رشد پایدار و جهانی، - احترام به محیط فیزیکی و اجتماعی دنیا، - ارزش نهادن به کارکنان، شناخت و تقویت استعدادهای متنوع آنان، - کسب تحسین همه همکاران شرکت در سراسر جهان.

/ 0 نظر / 7 بازدید