ادامه راهی نو در مديريت ۴

درمقایسهباداراییهایلمسناشدنی،بیشتربهکالاهایعینیبهامیدهیم. بسیاریازمابهاهمیتاندازهگیریعملکردآگاهند؛اگربخواهیمکهفروشندگانخوببفروشند،برایشانهدفهایفروشبرقرارمیکنیم. ولیاینهدفگذاریموجببکارانداختنهمهتوتانمندیهایآناننیست. یکیازموانعشناختهشدهدربرابردگرگونسازیسازمانها،بجاماندننظامکهنارزیابیواندازهگیریعملکردهامیباشد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

    تاهنگامیکهنظاماندازهگیری

/ 1 نظر / 5 بازدید
رضا

متاسفانه تعيين شاخص های نادرست اندازه گيری که عموماْ شاخص های مالی بوده تاکنون موجب ضررهای بسياری برای بنگاه ها و شرکاتهای اقتصادی ما شده است. اميدوارم با ادامه اين مطالب در جهت تعيين شاخصهای اندازه گيری مناسب راه های تازه تری ارائه فرماييد