بوران کاغذ 4

بنابراین در کشورهای صنعتی ، اعم از سرمایه داری و یا سوسیالیستی یک « سپهر اطلاعاتی » پیشرفته بوجود آمد- یعنی مجاری ارتباطی که از طریق آن پیام های فردی و همگانی را می توان به مثابه ی کالا یا مواد خام به خوبی توزیع کرد. این « سپهر اطلاعاتی » با « سپهر فنی » و « سپهر اجتماعی » درهم آمیخت و به خدمت آنان در آ»د و درهماهنگ ساختن تولید اقتصادی با رفتار شخصی به آنها کمک کرد.
هر کدام از این حوزه ها در نظام بزرگتر وظیفه ی حساسی را به عهده داشت و به هیچوجه بدون دیگری قادر به ادامه حیات نبود. سپهر فنی تولید و توزیع ثروت را برعهده دشات ، سپهر اجتماعی با هزاران سازمان وتشکیلاتی بهم پیوسته اش برای افراد نقش هایی تعیین می کرد وسپهر اطلاعاتی ، اطلاعات لازم برای فعالیت کل نظام را توزیع می کرد. آنها با هم معماری اساسی جامعه را شکل می دادند.
بنابراین ما در اینجا طرحی از ساختارهای متعارف را درهمه ی کشورهای « موج دوم » - علی رغم تفاوت های فرهنگی و جغرافیایی شان ، علی رغم میراث مذهبی و قومی شان ، و علی رغم اینکه آیا خود را سرمایه دار یا کمونیست می نامند- مشاهده می کنیم .
این ساختارهای همانند که در روسیه ی شوروی و مجارستان به همان اندازه بنیادی هستند که در آلمان غربی ، فرانسه ، و کانادا ، محدوده هایی ایجاد می کنند که در آنها تفاوت های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی قابل تبیین می شوند. این ساختارها در همه جا تنها پس از منازعات تلخ سیاسی و اقتصادی بین طرفداران حفظ ساختارهای قدیم « موج اول » و آنان که معتقدند تنها تمدنی نوین قادر به حل مشکلات دردناک گذشته است پدیدار می گردند.
موج دوم با خود گسترده ای شگفت انگیز از امید بشری به همراه آورد. برای اولین بار مردان و زنان به خود جرات دادند تا باور کنند که می شود فقر و گرسنگی ، بیماری و استبداد را ازبین برد. نویسندگان و فیلسوفان آرمان گرا از آبه مولی 47 و روبرت اوون 48 تا سنت سیمون 49 ، فوریه 50 ، پرودون 51 لوییی بلان 52 ، ادوارد بلامی 53 و بسیاری دیگر در تمدن درحال تکوین صنعتی ، توانایی بالقوه ای برای ایجاد صلح ، وحدت وهماهنگی ، اشتغال برای همه ، تساوی ثروت و امکانات ، وپایان امتیاز مبتنی بر توارث و پایان تمامی شرایطی که در طول صدها هزارسال حیات بدوی و هزاران سال تمدن کشاورزی به نظر تغییر ناپذیر و ازلی می رسید، دیدند.54
اگر تمدن صنعتی امروزه چیزی کمتر از حالت آرمانی اش به نظر می آید، اگر در واقع بیدادگر و ملال انگیز ، زیستبوم ستیز ، جنگ افروز و روان سرکوب گر به نظر می آید، باید دانست چرا ؟ در صورتی قادر به پاسخ به این چرا هستیم که بتوانیم شکاف عظیمی راکه باعث شده روان انسان موج دوم به دو
بخش متخاصم تقسیم شود بررسی کنیم.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید