نمونه گزارش رسمی بلند

١٢١/ شماره: م.د.ت.ب./ ۵٧

پیوست: ندارد

به : مقام محترم مدیریت عامل سازمان آب منطق های

از : مدیر دفتر تشکیلات و بودجه

موضوع: بررسی نحوه انجام برنامه کشیک واحدها و لزوماً ایجاد تغییراتی در آیین نامه کشیک و نوبت کاری سازمان

        در خصوص نحوه انجام برنامه کشیک واحدها و لزوم ایجاد تغییراتی در  آیین نامه کشیک نوبت »  بررسی های لازم از سوی این دفتر انجام شده است که نتایج آن به شرح زیر جهت بررسی و صدور دستور لازم تقدیم می گردد. ،«

        در حال حاضر سه نوع کشیک به منظور انجام کارهای مختلف وجود دارد که عبارتند از:

١) کشیک هر روزه بعضی از واحدها:

این نوع کشیک در امور آب رسانی  امور تصفیه خانه ها و آزمایشگاهها  امور بهره برداری شبکه و انشعاب  امور بهره برداری و نگهداری تأسیسات فاضلاب تهران و قسمت انبار مرکزی وجود دارد.

١- امور آبرسانی

روزانه ۵ نفر کارگر و یک راننده به منظور جلوگیری از خرابی های ناشی از شکستگی های احتمالی خطوط آب رسانی و تأسیساتی موجود در نقاط مختلف شهر، در مخزن شماره ٨ واقع در گیشا به صورت کشیک باقی می مانند.

وظیفه این افراد، جلوگیری از هرز رفتن آب و ایجاد خرابی در منازل و مستحدثات اطراف محل حوادث است، تا در روز بعد واحدهای تعمیراتی بتوانند کار تعمیر را انجام دهند.

در بعضی از مواقع که کار تعمیرات، نیمه تمام مانده است، افراد تعمیر کار با انجام کار اضافی تا تعمیر کامل لوله ها و تأسیسات- که گاهی به شب هم می انجامد  در محل می مانند و حق کشیک دریافت می دارند.

١- امور تصفیه خان هها و آزمایشگاه ها:

برای انجام تعمیرات ضروری در ساعات غیر اداری تصفیه خان هها، از افراد کشیک استفاده می شود. علاوه بر این در روزهای تعطیل، به منظور کنترل کیفیت آب تصفیه شده افرادی از پرسنل آزمایشگاه ها نیز به صورت کشیک انجام وظیفه می نمایند.

١- امور بهره برداری و شبکه انشعاب:

جهت انجام کارهای ناتمام تعمیراتی که تا ساعات بعد از وقت اداری به طول می انجامد یا برای انجام پاره ای از کارها که در ساعات روز اجازه از سوی مراجع ذیصلاح مثل اداره راهنمایی و رانندگی ( به دلیل ترافیک سنگین روز ) صادر نمی شود و باید حتماً در ساعات خلوت شب انجام شود، افرادی به صورت کشیک باقی می مانند، مانند مواقعی که در اثر تغییر سطح آسفالت خیابانها، دریچه های شیرهای شبکه و فشار شکن بالا آمده و یا پایین می افتد، که در هر دو صورت بایستی در ساعتهای خلوت این کارها را انجام داد.

١- امور بهره برداری و نگهداری تأسیسات فاضلاب تهران:

          به منظور رفع گرفتگی ها یا حوادث احتمالی در تأسیسات فاضلاب شهرک شوش یا شهر آرا، افرادی به صورت کشیک در این امور انجام وظیفه می نمایند. این امور در شبکه و تصفیه خانه شوش مشکلات بیشتری را همراه دارد که با توجه به وسعت منطقه و جمعیت زیاد آن، باید در صورت بروز هر حادثه ای، هر چه سریعتر رفع گردد. در منطقه شهر آرا نیز برای رفع گرفتگی ها و تخلیه های اضطراری مخزن فاضلاب، گاهی احتیاج به افرادی است که غالباً از کارگران کشیک فاضلاب شوش

استفاده م یکنند.

١- قسمت انبار مرکزی -۵

در این واحد روزانه چند نفر کارگر و کارمند کشیک به منظور تحویل قطعات مصالح و ابزار مورد نیاز واحد، انجام وظیفه می نمایند.

٢) کشیک مهندسین و مدیران:

٢- کشیک مهندسین:

         این برنامه توسط عده معدودی که تقریباً ثابت هستند و در واحدهای مختلف سازمان انجام وظیفه می کنند، اجرا می شود.

١۴ تا ٧ صبح م یباشد. / ساعات کار مهندسین کشیک از ٣٠ مهندسین کشیک در مدت کشیک به عنوان قائم مقام مدیر عامل عمل می کند، و در صورت لزوم می تواند ضمن تماس با مدیر کشیک در باره موقعیت و مشکل پیش

آمده تصمیم گیری نماید.

از دیگر وظایف مهندس کشیک می توان موارد زیر را نام برد:

- تأیید صورت درخواست اجناس، قطعات، ابزار و مصالح مورد نیاز واحدها در ساعات کشیک، که انبار مرکزی باید نسبت به تحویل آنها اقدام کند.

- ارسال تانکرهای آب آشامیدنی به مناطقی از شهر که بنا به عللی دچار قطع آب شده اند.

- حضور در محل حوادث پیش آمده در شبکه خطوط یا تأسیسات سازمان به منظور اخذ تصمیم و صدور دستور لازم.

- سرکشی به کار پرسنل نوبت کار واحدهای مختلف و رفع اشکالات احتمالی آنها.

- خبر دادن به مسؤولان و سرپرستان واحدهای مختلف، چنانچه لازم باشد.

٢- کشیک مدیران -٢

افراد این کشیک از مدیران مجرب و با سابقه سازمان بوده و در منزل آماده خدمت هستند. در مواقعی که مهندس کشیک نتواند مسائل و مشکلات پیش آمده را حل نماید، مدیر کشیک می تواند ضمن ارایه راه حل، تصمیم نیز بگیرد.

٣) کشیک روزهای تعطیل

این نوع کشیک در بسیاری از واحدها وجود دارد. در روزهای تعطیل طولانی مثل نوروز یا موقع استثنایی دیگر، واحدها جهت انجام وظایف مختلف خود در داخل یا خارج از محیط اداری، افرادی را به صورت

کشیک به خدمت می گیرند، از قبیل:

- امور حفاظت منابع آب، به منظور جلوگیری از حفر چاه های غیر مجاز.

- طرح تنظیم آبهای زیرزمینی تهران، برای کنترل سطح آبهای زیرزمینی به ویژه در نواحی جنوبی شهر.

ذکر اهم مشکلات موجود

مهمترین مشکلاتی که در انجام برنامه کشیک وجود دارد، عبارتست از:

١. اکثر مسؤولان و مدیران واحدها، از برنامه کشیک برای رفع مشکلات ناشی از پایین بودن سقف اضافه کار استفاده می کنند.

٢. امکان ارایه برنامه کشیک از قبل وجود ندارد. زیرا همانطور که در بالا گفته شد برنامه کشیک بیشتر برای انجام تعمیرات ضروری و پیش بینی نشده و حوادث اتفاقی اجرا می شود.

٣. کم بودن حق کشیک و نقص فرمول محاسبه آن نیز از دیگر مشکل هاست. با توجه به بالا بودن هزینه های زندگی و مشکلات ناشی از آن، بسیاری از افراد واحدها، مهندسین و حتی مدیران، راضی نیستند در برنامه کشیک شرکت داده شوند.

پیشنهادها

١. همانطو رکه در بند قبلی گفته شد اکثر واحدها برای جبران کم بودن اضافه کار و پایین بودن سطح آن، ناچار از برنامه کشیک استفاده می نمایند. در این مورد می توان حداقل برای آن دسته از واحدهایی که کشیک روزانه دارند، این سقف را بالاتر برد.

این عمل می تواند به کاهش برنامه های کشیک که در این اواخر در بسیاری از این واحدها متداول شده است، کمک نماید.

٢. در مورد مهندسین کشیک نیز می توان مانند مدیران عمل کرده و به آنها نیز ٢ حق کشیک برای یک شب داد، و یا ٢ نفر برای انجام کشیک، یکی از ساعت تا ٢٣ و دیگری از ٢٣ تا ٧ صبح روز بعد استفاده نمود.

٣. به منظور رفع نقص فرمول محاسبه حق کشیک می توان عوامل دیگر را نیز در آن تأثیر داد. این محاسبه فعلاً برای هر ٢۴ ساعات کار کشیک عبارت است از:

١/ حقوق و مزایای ثابت * ٣

که در سازمان به صورت:

١/٣ [ ١/ [ حقوق و مزایای ثابت * ٣

١ زمان کشیک را کار می کند و بقیه اوقات آماده به کار می / ١ به این دلیل به فرمول اصلی اضافه شده که معتقدند فرد کشیک عملاً ٨ ساعت از ٢۴ ساعت یعنی ٣ / عمل می شود ( ٣

عواملی که در بند ٣ از آن نام بردیم عبارتند از:

- عامل محرومیت از زندگی عادی، به این معنی که فرد کشیک از مزایایی که بقیه افراد دارند محروم است. پیشنهاد می نماید برای این عامل، معادل ۶٠ و مزایای ثابت به حق کشیک اضافه شود.

- خرج غذای زمان کشیک، که شامل هزینه ٢ تا ٣ وعده غذایی است که فرد در طول زمان کشیک باید صرف نماید، برای این عامل نیز با توجه به سقوط قیمت ها و در نظر گرفتن حداقل آنها، می توان رقم ۶٠٠ ریال به فرمول اضافه نمود. در صورت موافقت با ارقام یاد شده، حق کشیک روزانه فردی که حقوق و مزایای وی ۴۵٠٠٠ ریال است،

١٣۵٠ ریال افزایش خواهد یافت که معادل ٣% حقوق و مزایای ثابت می باشد.

نام و نام خانوادگی

امضاء

رونوشت: معاونت محترم اداری و مالی جهت اطلاع

امورمالی، جهت اطلاع

امور کارکنان، جهت اطلاع و همکاری در پیاده نمودن برنامه کشیک

واحد بودجه، دفتر تشکیلات و بودجه به منظور پیش بینی ارقام بودجه.

 

 

/ 1 نظر / 121 بازدید
یک شخص

از مطالب استفاده کردیم ‘تشکر.