معماري سازماني

سازمانهاي امروزي، سيستم هاي پيچيده اي هستند كه بي توجهي به معماري مناسب آنها باعث كاهش كارايي و انعطاف پذيري سازمان ها در برابر فشارهاي بيروني نظير تغيير كسب و كار، تغيير ماموريت‌ها و ساختارهاي سازماني و تغييرات سريع فناوري مي گردد.تعيين کننده ترين عامل در سازگاري سازمان و محيطش تغيير متناسب استراتژي هاي سازمان است. از طرف ديگر تغيير در استراتژيها يا فناوري اطلاعات، خود سبب تغيير در فرآيندهاي سازمان مي گردد. پيشرفت فناوري اطلاعات، ابزارها (سخت افزار ، نرم افزا ، شبکه‌) فرآيندها (ذخيره ، انتقال ، تبديل) داده ها و ساختارها (حمايتي ، گزارش دهي ، بودجه) و سطوح مختلفي از کاربرد ها (TPS,MIS,EIS,… ) و لايه هاي مختلفي از يکپارچگي سيستمها را بوجود آورده که انتخاب هر ترکيب خاصي از آنها سطح متفاوتي از کارآيي را به ارمغان مي‌آورد‌. در صورتي که در يک چارچوب از قبل تعريف شده در بالاترين سطح سازمان ، سه عنصر اصلي سازمانهاي امروزي يعني (استراتژي ، فرايند و فناوري اطلاعات) با شيوه اي فني و بصورت ارگانيک با يکديگر هماهنگ شوند و ترکيب بهينه اي از آنها بدست آيد، به آن معماري سازماني گوييم. اين فرايند با هماهنگ سازي معماري اطلاعات و فرآيندهاي سازماني سبب بهترين کارآيي و با هماهنگي اين دو با استراتژيهاي سازمان باعث بيشترين اثربخشي و در نهايت بالاترين بهره وري را براي سازمان به ارمغان مي آورد . و چون فرآيندي تکرار شونده است با تغييرات محيط سازگار شده و اين جايگاه را با حداقل هزينه حفظ مي نمايد.

/ 0 نظر / 4 بازدید