قیمت‌گذاری هوشمندانه برای سودآوری بهتر ایان راسکین براون

قیمت‌گذاری هوشمندانه صورت بگیرد می توان نسبت به پیشی گرفتن از رقبا امیدوار بود.
براون گفت: با بیان این نکته که قیمت برای مشتری ارزش دارد. بطور کلی با دو نوع استراتژی قیمت گذاری مواجه هستیم استراتژی اول شامل قیمت پائین برای ارزش پائین است و استراتژی دوم قیمت بالا همراه با ارزش بالا را در بر دارد. البته استراتژی سومی نیز وجود دارد که عبارت است از ارائه ارزش بالا با قیمت مناسب، که می تواند مزایای قابل توجهی را برای ما به ارمغان آورد.
او در ادامه به تشریح ماتریس قیمت گذاری پرداخت: در این ماتریس که در شکل 1 دیده می‌شود. محور عمودی ارزش و محور افقی قیمت را نشان می دهد. چنانچه هر محور را به سه قسمت کم، متوسط و زیاد تقسیم کنیم ماتریس ما به 9 خانه تقسیم خواهد شد که هر خانه ویژگی خاص خود را از نظر ترکیب قیمت – ارزش خواهد داشت.
چنانچه خود را در وسط ماتریس قرار دهیم و موقعیت رقبا را هم در ماتریس مشخص کنیم، می توانیم به بینش و درک مناسبی از وضعیت خود نسبت با رقبا در بازار دست پیدا کنیم و از این طریق با توجه به نقاط قوت و ضعف خود روی بخش مناسبی از بازار متمرکز شده و با توجه به ارزشهایی که ارائه می‌کنیم قیمت مناسب را نیز تعیین کنیم.
مراحل استفاده از ماتریس قیمت گذاری:
1. تعریف محصول و بازاری که محصول در آن واقع شده است.
2. مشخص کردن رقبایی که محصول مشابه در آن بازار دارند.
3. قرار دادن محصول خود در وسط ماتریس
4. تعیین موقعیت محصولات رقیب در ماتریس
5. تعیین جنبه‌های اضافی محصول که ارزش افزوده برای مشتریان ایجاد می‌کند.
6. جایگاه‌یابی محصول در بازار با توجه نقاط قوت ضعف محصول ما در مقابل رقبا
7. تعیین قیمت مناسب با توجه به جایگاه انتخابی در بازار و ارزشهایی که ارائه می کنیم.

/ 0 نظر / 4 بازدید