بهره وری کارگران یدی 3

ظرف یک دهه پس از اولین نگاه تیلور به « کار » و سپس بررسیهای مفصل او در « مقوله کار » بهره وری کاگر یدی ، رشد و خیزش خود را آغاز کرد . از آن زمان تاکنون ، بهره وری با نرخ مرکب سالانه 5/3 درصدی خود ، مرتبا ً افزایش یافته ، که در واقع بدین معنا است که از زمان تیلور به این طرف ، پنجاه برابر گردیده است. تمامی دستاوردهای اجتماعی و کلیه صرفه های اقتصادی قرن بیستم ، بر همین موفقیت بزرگ ، متکی بوده است . بهره وری کارگر یدی ، چیزی را که امروزه اقتصادهای « توسعه یافته » می خوانیم ، به وجود آورده است . چنین چیزی در زمانهای پیش از تیلور وجود نداشت و کلیه اقتصادها ، به طور مساوی ، عقب افتاده ، و کمتر توسعه یافته بودند . امروزه ، یک اقتصاد کمتر توسعه یافته ، یا حتی یک اقتصاد نو ظهور ، اقتصادی است که یا کارگر یدی را بهره ور نساخته یا دست کم ، هنوز بهره ور نساخته است .

/ 0 نظر / 5 بازدید