عوامل مؤثر بر بهره وری و پیشرفت در سنگاپور

- وجود یک استراتژی دقیق ملی برای توسعه
-
ایجاد مکانیزمها و سیستم‌هایکارآ برای جذب سرمایه
-
رشد و تثبیت تکنولوژی مورد نیاز
-
مدیریت هوشمندانهو توانمند
-
برنامه‌ریزی دقیق برای آموزش و ارتقای مهارتهای نیروی انسانی
-
ایجاد روحیه همکاری و کار گروهی
-
ایجاد و گسترش فرهنگ مناسب کار صنعتی
-
بهبود کیفیت کار گروهی و جدیت در کار
-
ایجاد احساس از خود دانستن کار توسطنیروی کار
لذا سهم شاخص کلی بهره‌وری در سنگاپور در رشد بهره‌وری کار نسیبت بهتمرکز و ایجاد سرمایه که قبلاً در بهترین شکل از 28% تجاوز نمی‌کرد، از آغاز دهه 90به بالای 48% رسیده است.
مؤسسه ملی بهره‌وری سنگاپور اعلام کرده که کیفیت نیرویکار آن کشور، طبق آمار منتشره در سال 1990، پیشرفت بسیار مطلوب و چشمگیری را نشانمی دهد، که این امر تا حد زیادی به عوامل و انگیزه های ذیل بستگی داشته است :
-
طرز برخورد و رفتار خوب کاری
-
سطح بالای مهارت شغلی
-
توانایی انجام کارگروهی
-
قابلیت انعطاف و انطباق با تغییرات
-
دلبستگی به کار و تمایل درجهت نیل به اهداف
-
ایجاد حیثیت و احترام و افتخار برای کار
-
ارتقای مهارتو آموزش مستمر
-
تشویق به خلاقیت و نوآوری
-
جلب مشارکت و روحیه مشارکتی
-
ایجاد دلبستگی به سازمان
لذا افزایش کیفیت نیروی کار در پیشرفت اقتصادیاین کشور به حدی بوده که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که سنگاپور ثروتی بهغیر از مردم خود ندارد و این عبارت سالهاست که عیناً در تمامی گردهمایهای مربوط بهاقتصاد سنگاپور بارها توسط شرکت‌کنندگان خارجی و حتی خود دولتمردان سنگاپور بیانشده است. البته کارشناسان، عامل اساسی این تغییرات در اقتصاد سنگاپور را پی‌آمد یکسلسله فعالیتهای دقیق و روشن فرهنگی تحت عنوان ارتقای فرهنگ بهره‌وری می‌دانند کهاز دو دهه گذشته به دقت در آن کشور طرح و اجرا شده است.

/ 1 نظر / 44 بازدید
به انديش

جناب آقاي دشتي عزيز با سلام - آدرس و نام وبلاگ شما ، در رديف 21 پيوندهاي 21 وبلاگ "به انديش" درج شده و هيچگاه حذف نشده بوده. با احترام : خوشوقتي