چهار اصل کلیدی در تغییر پارادایمها


در تغییر پارادایمها، چهار اصل کلیدی وجود دارند که اساس تغییر هر پارادایمی بوده، دانستن آنها کمک می ‌کند که قابلیت کنار آمدن با تغییرات در ما افزایش یابد.
1. پیدایی پارادایمهای جدید، پیش از اینکه بخواهیم و یا به آنها نیاز داشته باشیم. 
2. کسی که موفق می‌ شود پارادایم شما را تغییر دهد، ممکن است که فرد بیرونی باشد.
3. تلاش در جهت تغییر پارادایمها فقط برای استفاده از منافع آن نیست.
4. پارادایمهای قدیمی شما، نمی ‌گذارند پارادایمهای جدید را ببینید.

/ 0 نظر / 4 بازدید