كار خوب كار بد

بعضي ها مي گويند : فلان كاسبي خوب است و فلان كاسبي خوب نيست . توجه داشته باشيد كه كاسبي بد وجود خارجي ندارد . اشكال بر سر كساني است كه نمي توانند فرصت هاي  مناسب را تشخيص بدهند . مشاغل نيستد كه آينده دارند ، انسانها هستند كه داراي آينده مي باشند .

شغل يا كسب و كار شما در حكم الماس برش نخورده است كه اطرافش را خاك گرفته است . نه تنها بايد خاك را از آن جدا كنيد ، بلكه الماس را برش و صيقل بدهيد . بعد هم همه روزه بايد غبار آن را پاك كنيد ، اينجاست كه نگرش مثبت ، موثر واقع مي شود .

/ 0 نظر / 5 بازدید