راهنمایی جهت چابکی شرکتها

3. مادرکمشترکىازشرایط،میانواحدهاوسطوحداریم.

4. اهدافبراىهمهماروشناست. وهرکسىعهددارتحویلمسئولیتىاست.

5. مادرتعدادزیادىازمقیاسهاواهدافاجرایىمهمغوطهورنیستیم.

6. شرکتمامدیرانپیشروراجذبمىکند،حفظمىکندوپاداشمىدهد.

7. ماحتىدریکشرایطخوب،براىشروعیککارمخاطرهآمیزاحساسىمشابهشرایطاضطرارىداریم.

8. مدیریتاشتباهاترامىپذیردو

/ 0 نظر / 4 بازدید