بازانگاری

تام پیترز مدیران را مورد خطاب قرار می دهد که ُ اگر تغییرات را دوست ندارید - اماده بیرون افتادن از گردونه باشید ُ و آنها را به به بازآموزی و بازانگاری فرامی خواند و می نویسد : امروز نیازمند آموزش خود برای شرکت در بازی ای نو و بی سابقه هستیم چیزی که باز انگاری نامیده ایم

/ 0 نظر / 5 بازدید