هدف های تبلیغات

زیرسیستم‌ها

‌ ‌در سطح‌ اول، یعنی‌ زیرسیستمهای‌ فرایند توسعه‌ منابع‌ انسانی، من‌ به‌ استناد استاندارد توسعه‌گر منابع‌ انسانی‌(PDS) این‌ زیرسیستمها را در چند سرفصل‌ ارائه‌ می‌کنم.

1 - اولین‌ زیرسیستم، سیستم‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ نیازهای‌ آموزشی‌ منابع‌ انسانی‌ است. این‌ نیازها قطعاً‌ باید از برنامه‌ها و اهداف‌ استراتژیک‌ سازمان‌ استخراج‌ شود. این‌ استاندارد اصرار دارد که‌ سرپرستان‌ مستقیم‌ در تشخیص‌ نیازهای‌ توسعه‌ افراد نقش‌ داشته‌ باشند. به‌ روزآوری‌ این‌ نیازها و تجزیه‌ وتحلیل‌ آنها، مساله‌ای‌ مهم‌ تلقی‌ می‌شود. علاوه‌بر اینکه‌ ما برای‌ هرکدام‌ از مشاغل‌ و مناصب‌ و سطوح‌ سازمانی‌ تجزیه‌ وتحلیل‌ می‌کنیم‌ و تعیین‌ می‌کنیم‌ چه‌ نیازهای‌ آموزشی‌ توسعه‌ای‌ وجود دارد، این‌ استاندارد تاکید دارد که‌ به‌ خاطر تفاوتهای‌ موجود بین‌ افراد، ما حتماً‌ در سطح‌ شخصی‌ برای‌ هر فرد هم‌ بتوانیم‌ یک‌ برنامه‌ اختصاصی‌ درنظر بگیریم.

2 - زیرسیستم‌ دوم، سیستم‌ مسیر پیشرفت‌ شغلی‌ است. همان‌طور که‌ عرض‌ کردم‌ ما باید بین‌ توسعه‌ افراد در سازمان‌ ازنظر قابلیتها، گرایش، نگرش، بینش‌ و توانایی‌ها با رشد و توسعه‌ آنها در کاریر شغلی‌ و موقعیت‌ سازمانی‌ بتوانیم‌ ارتباط‌ برقرار کنیم. این‌ امر هم‌ به‌ سازمان‌ کمک‌ می‌کند که‌ وقتی‌ افراد را توسعه‌ داد از یک‌ سو از این‌ افراد توسعه‌ یافته‌ در مشاغل‌ حساس‌تر، خطیرتر و استراتژیک‌تر استفاده‌ کند، و ازطرف‌ دیگر به‌ افراد انگیزه‌ می‌دهد که‌ خودشان‌ را وقف‌ توسعه‌ خودشان‌ بکنند. در چارچوب‌ این‌ سیستم‌ فرض‌ بر این‌ است‌ که‌ همه‌ افراد مستعد هستند و هرکس‌ باید فرصت‌ برای‌ توسعه‌ استعدادها و قابلیتهای‌ خودش‌ را داشته‌ باشد. علاوه‌ بر این‌ سازمان‌ باید این‌ فرصت‌ را به‌ افراد بدهد که‌ افراد ازطریق‌ سازوکارهایی‌ مثل‌ چرخش‌ شغلی، توسعه‌ شغلی، نقل‌ و انتقالات‌ داخلی‌ و حتی‌ استفاده‌ از فرصتهای‌ خالی‌ شغلی، این‌ امکان‌ برایشان‌ فراهم‌ شود که‌ چنانچه‌ در حوزه‌ای‌ توسعه‌ پیدا کردند از مناصب‌ و مشاغل‌ جدیدتر و بالاتر و متنوع‌تری‌ استفاده‌ کنند.

3 - سومین‌ زیرسیستم، زیرسیستم‌ تخصیص‌ منابع‌ است‌ که‌ بسیار برای‌ فرایند توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ مهم‌ است. این‌ زیرسیستم، آموزش‌ یا توسعه‌ کارکنان‌ را سرمایه‌گذاری‌ تلقی‌ می‌کند و آموزش‌ را به‌ صورت‌ یک‌ طرح‌ جامع‌ اجرا می‌کند و همه‌ تسهیلات‌ و امکانات‌ و زمان‌ لازم‌ را برای‌ توسعه‌ کارکنان‌ تخصیص‌ می‌دهد.

4 - چهارمین‌ زیرسیستم، ارتباطات‌ است. منظور از این‌ زیرسیستم‌ آن‌ است‌ که‌ طرحها و برنامه‌های‌ توسعه‌ای‌ باید به‌ صورت‌ واضح‌ و در فرصتهای‌ برابر برای‌ همه‌ کسانی‌ که‌ می‌توانند از آن‌ فرصتها استفاده‌ کنند اعلام‌ و ابلاغ‌ شود. در این‌ استاندارد روی‌ نقش‌ سرپرستان‌ مستقیم‌ و مدیران‌ واحدها و مدیریت‌ ارشد تاکید بسیار می‌شود. اما معمولاً‌ سرپرستان‌ مستقیم‌ یا مدیران‌ واحدها در سازمانهای‌ ما کمتر در فرایندهای‌ آموزشی‌ و توسعه‌ای‌ دخالت‌ دارند. ما طراحی‌ اجرایی‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ آموزش‌ را به‌ صورت‌ متمرکز توسط‌ یک‌ واحد سازمانی‌ به‌ نام‌ مرکز آموزش‌ یا مرکز توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ داریم.

‌ ‌در رویکرد جدید توسعه‌ منابع‌ انسانی، اصرار براین‌ است‌ که‌ سرپرستان‌ مستقیم‌ در تحقق‌ دو هدف‌ نقش‌ داشته‌ باشند: نخست‌ کارکنانشان‌ را در جریان‌ انتظاراتی‌ که‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ از آنها دارد بگذارند. درواقع‌ کارکنان‌ بدانند که‌ با شرکت‌ در برنامه‌ آموزش، از آنها انتظار می‌رود که‌ به‌ سطحی‌ از تجارب‌ جدید یا قابلیتهای‌ جدید دست‌ پیدا کنند و چگونه‌ بتوانند به‌ سازمان‌ خدمت‌ کنند. دوم‌ اینکه‌ کمک‌ و نظارت‌ کنند تا انتظاراتی‌ که‌ سازمان‌ آنها پس‌ از گذراندن‌ برنامه‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ از آنها دارد برآورده‌ شود.

5 - زیرسیستم‌ بعدی‌ مربوط‌ به‌ آموزشهای‌ توجیهی‌ بدو خدمت‌(INDUCTION) است‌ و از طریق‌ آن‌ باید اطمینان‌ حاصل‌ شود که‌ کارکنان‌ جدید یا کارکنان‌ قدیمی‌ که‌ با تغییر شغل‌ و وظیفه‌ مواجه‌ می‌ شوند، راهنمائیهای‌ لازم‌ و آموزشهای‌ مورد نیاز را برای‌ یافتن‌ سریع‌ قابلیتها و مهارتهای‌ مربوط‌ به‌ این‌ شغل‌ یا وظیفه‌ دریافت‌ می‌کنند.

6 - زیرسیستم‌ ششم‌ مربوط‌ به‌ نظارت‌ و مراقبت‌ دائمی‌(MONITORING) است. در این‌ مفهوم‌ سوابق‌ آموزشی‌ به‌ صورت‌ دوره‌ای‌ و به‌ روز تحلیل‌ می‌شود و نظارت‌ می‌شود که‌ آیا کارکنان‌ فرصت‌ پیدا می‌کنند که‌ از مهارتهای‌ کسب‌ شده‌ در برنامه‌ توسعه‌ در محیط‌ واقعی‌ کار استفاده‌ کنند و برکارآیی‌ و بهره‌وری‌ خود بیفزایند؟

7 - هفتمین‌ زیرسیستم، ارزشیابی‌ است. نتایج‌ آموزش‌ باید هم‌ در روش‌ کاری‌ کارکنانی‌ که‌ در این‌ برنامه‌ها شرکت‌ کرده‌اند و هم‌ در عملکرد واحد سازمانی‌ ذی‌ربط‌ یا کل‌ سازمان‌ ارزیابی‌ شود. ما باید بتوانیم‌ در فرایند توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ نشان‌ بدهیم‌ که‌ اگر چند صدهزار نفر ساعت‌ به‌ برنامه‌های‌ آموزش‌ و توسعه‌ کارکنان‌ اختصاص‌ یافته‌ است، تاثیرات‌ این‌ برنامه‌ها به‌ روی‌ عملکرد سازمان‌ چه‌ بوده‌ است.

پرسشها

‌ ‌برای‌ اینکه‌ اندکی‌ ابعاد بحث‌ روشن‌تر شود، عرض‌ می‌کنم‌ در استانداردPDS ، 56 سوال‌ مختلف‌ معطوف‌ به‌ 56 معیار مختلف‌ از سازمانی‌ که‌ در چارچوب‌ این‌ استاندارد موردممیزی‌ قرار می‌گیرد، انجام‌ می‌شود. من‌ فقط‌ به‌ چند مورد مهم‌ آنها اشاره‌ می‌کنم.

‌ ‌یک‌ سوال‌ این‌ است‌ که‌ آیا مدیران‌ عامل‌ جهت‌گیری‌ استراتژی‌ توسعه‌ کارکنان‌ را تعیین‌ می‌کنند؟ سوال‌ دوم‌ اینکه‌ تجزیه‌ وتحلیل‌ نیازهای‌ کارکنان‌ توسعه‌ و یادگیری‌ به‌ صورت‌ ساختارمند، منظم‌ و همسو با اهداف‌ سازمان‌ انجام‌ می‌شود؟ سوال‌ مهم‌ بعدی‌ این‌ است‌ که‌ آیایک‌ مدیر ارشد مسئولیت‌ فعالیتهای‌ توسعه‌ کارکنان‌ را برعهده‌ دارد؟ البته‌ این‌ مورد یک‌ مشکل‌ عمومی‌ است، کمااینکه‌ در کنفرانسی‌ که‌ سال‌ گذشته‌ توسط‌MCE در اروپا برگزار شد، گزارش‌ دادند که‌ فقط‌ در ده‌ درصد از هیأتهای‌ مدیره‌ سازمانهای‌ اروپایی، فردی‌ از حوزه‌ منابع‌ انسانی‌ حضور دارد. اما پیش‌بینی‌ این‌ بود که‌ ظرف‌ 5-4 سال‌ آینده‌ این‌ روند تشدید شود. این‌ مهم‌ است‌ که‌ ما برای‌ فرایند توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ یک‌ مدیر ارشد را اختصاص‌ داده‌ باشیم.

‌ ‌سوال‌ بعدی‌ این‌ است‌ که‌ آیا مدیران‌ و ازجمله‌ مدیرعامل‌ به‌ منظور مشارکت‌ در فعالیتهای‌ توسعه‌ کارکنان، وقت‌ صرف‌ می‌کنند؟ آیا سرپرستان‌ مستقیم، برنامه‌های‌ یادگیری‌ را به‌ کارکنان‌ ابلاغ‌ می‌کنند؟ در آموزشهای‌ توجیهی‌ شرکت‌ می‌کنند؟ از عملکرد کارکنان‌ در زمینه‌ یادگیری‌ مطلع‌ می‌شوند؟ آیا میزان‌ یادگیری‌ کسب‌ شده‌ در برنامه‌های‌ توسعه، تاثیرات‌ عینی‌ دارد؟ این‌ بدان‌ معنا است‌ که‌ فعالیتهای‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ باید تاثیرات‌ عینی‌ داشته‌ باشند. یک‌ برنامه‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ باید در میان‌ مدت‌ و بلندمدت‌ بر روی‌ عملکرد فرد و عملکرد سازمان‌ و سرپرست‌ مستقیم‌ فردی‌ که‌ توسعه‌ پیدا کرده‌ تاثیر بگذارد و موجب‌ ارتقای‌ قابلیتهای‌ فرد یا تغییر نگرش‌ فرد و یا تغییر در رفتار او شود.

‌ ‌آخرین‌ سوال‌ اینکه‌ آیا سازمانی‌ که‌ ممیزی‌ می‌شود، شاخصهای‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ خودش‌ را با بهترین‌های‌ صنعت‌ مقایسه‌ می‌کند؟ متاسفانه‌ سازمانهای‌ ما فاقد این‌ مورد هستند و امیدواریم‌ بعداً‌NGO ها اقدام‌ کنند.

‌ ‌اگر بهگزینی‌(BENCHMARKING) داشته‌ باشیم‌ که‌ بتوانیم‌ در حوزه‌ منابع‌ انسانی، خودمان‌ را با آن‌ مقایسه‌ کنیم‌ آن‌ تنش‌ خلاق‌ اتفاق‌ می‌افتد و ماانگیزه‌ پیدا می‌کنیم‌ برای‌ اینکه‌ به‌ سطوح‌ بالاتری‌ برسیم.

‌ ‌در یک‌ جمله، به‌نظر می‌رسد ما در مدل‌ وسیعتر نمی‌توانیم‌ آموزش‌ و توسعه‌ را فارغ‌ از بقیه‌ فرایندهای‌ مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ مطالعه‌ کنیم. برای‌ مثال‌ ما در بسیاری‌ از موارد، افرادی‌ را وارد برنامه‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ می‌کنیم‌ که‌ متاسفانه‌ به‌طور مناسب‌ برای‌ شغلشان‌ انتخاب‌ نشده‌اند. بنابراین‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سازوکارهایی‌ که‌ ما برای‌ انتخاب‌ و انتصاب‌ افراد داریم‌ و بدون‌ توجه‌ به‌ سایر فرایندهای‌ مدیریت‌ منابع‌ انسانی، می‌تواند بعضی‌ از سرمایه‌گذاری‌های‌ ما را کم‌ اثر کند، پس‌ باید توجه‌ داشته‌ باشیم‌ که‌ این‌ دید کلان‌ را همواره‌ حفظ‌ کنیم.

دکتر ابیلی: در بحث‌ سرپرست، معمولاً‌ چهار معیار را به‌ کار می‌برند. 1 - اشراف‌ به‌ کار فرد داشته‌ باش--د، 2 - علاقه‌ به‌ توسعه‌ افراد را به‌ عنوان‌ یکی‌ از وظایف‌ خودتعریف‌ کند، 3 - برای‌ کار خود وقت‌ کافی‌ صرف‌ کند، 4 - با مکانیسمهای‌ توسعه‌ آشنا باشد تا بتواند درجهت‌ هدایت‌ و جهت‌دهی‌ افراد، موثر باشد.

‌ ‌آقای‌ دکتر ابوالعلایی‌ در سخنان‌ خود به‌ بحث‌ حمایت‌ مدیریت‌ ارشد اشاره‌ کردند. در این‌ مورد، معتقدم‌ که‌ دو محور یا عنصر را باید توأماً‌ به‌ عنوان‌ الزامات‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ مدنظر داشت:

1 - اعتقاد مدیریت‌ ارشد به‌ فعالیتهای‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ بنگاه‌ و حمایت‌ بی‌دریغ‌ از آن‌ فعالیتها. ایجاد بستر مناسب‌ در سازمان‌ مستلزم‌ تغییر در الگوهای‌ ذهنی‌ مدیریت‌ ارشد است؛ به‌ نحوی‌ که‌ نگاه‌ به‌ مسایل‌ و راه‌حلهای‌ آن، یک‌ نگاه‌ انسانی‌ و با تقویت‌ بعد انسانی‌ راه‌حلها همراه‌ باشد. در چنین‌ بستری‌ مدیریت‌ سازمان‌ برای‌ خود، سازمان‌ و اعضای‌ آن‌ نقشی‌ متعادل‌تر قایل‌ می‌شود و به‌ این‌ واقعیت‌ وقوف‌ دارد که‌ در مغز و دل‌ کارکنان، پتانسیلهایی‌ نهفته‌ است‌ که‌ نباید موردغفلت‌ قرار گیرد و باید با حفظ‌ حرمت‌ انسانی‌ و جلب‌ رضایت‌ افراد ابراز، و اعتماد به‌ قابلیتها و تواناییهای‌ آنان، زمینه‌ شکوفایی‌ آن‌ پتانسیلها و استعدادها مهیا شود تا آثار و برکات‌ آن‌ در خدمت‌ توسعه‌ پیشرفت‌ سازمان، به‌ کار گرفته‌ شود.

2 - وجود انگیزه، تمایل‌ و علاقه‌ لازم‌ در کارکنان‌ نسبت‌ به‌ توسعه‌ و توانمندسازی‌ مستمر خودشان‌ ازسوی‌ دیگر، شرط‌ مهم‌ تحقق‌ توسعه‌ انسانی‌ است. با وجود چنین‌ انگیزه‌ و باوری‌ کارکنان‌ می‌توانند در بستر حمایتی‌ مدیریت‌ ارشد سازمان، هدایت‌ و راهبری‌ فرایند توسعه‌ مستمر قابلیتهای‌ خود را خود عهده‌دار شوند. توجه‌ ویژه‌ به‌ تناسب‌ شغل‌ و شاغل‌ و استقرار نظام‌ شایستگی‌ در سازمان‌ نیز به‌ عنوان‌ پشتوانه‌ ایجاد و حفظ‌ علاقه‌ و تمایل‌ کارکنان‌ به‌ توسعه‌ و توانمندسازی‌ مستمر خودشان، به‌ تضمین‌ موفقیت‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ انسانی‌ کمک‌ خواهدکرد.

‌ ‌با این‌ حال، به‌خاطر تمرکز بر بحث‌ سیستمها، تاکید ایشان‌ بر حاکمیت‌ تفکر سیستمی‌ بود. به‌ نظر اینجانب‌ حاکمیت‌ چنین‌ سیستمی‌ همراه‌ با وجود تفکر بهبود مستمر سیستمهای‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ که‌ بتواند در تامین‌ پاسخگویی‌ مستمر سیستمها به‌ نیازهای‌ درحال‌ تغییر توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ موثر واقع‌ شود، شرط‌ لازم‌ استمرار اثربخشی‌ این‌ سیستمهاست.

‌ ‌درمجموع‌ می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌ سه‌ عنصر تفکر سیستمی، تفکر استراتژیک‌ و تفکر علمی‌ باید در بحث‌ تشخیص‌ نیازهای‌ توسعه‌ و هدایت‌ توسعه‌ افراد از تاکید بالا برخوردار باشند.

دکتر جزنی: آقای‌ دکتر ابوالعلایی‌ از شاخصهای‌ مختلف‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ صحبت‌ کردند. تصور می‌کنم‌ بدون‌ ایجاد بستر و فرهنگ‌ مناسب‌ و اعتقاد به‌ این‌ موضوع‌ که‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ از الزامات‌ مزیتهای‌ رقابتی‌ هر سازمان‌ است، نمی‌توان‌ به‌ بحث‌ درباره‌ آن‌ پرداخت.

‌ ‌درک‌ اهمیت‌ منابع‌ انسانی‌ سازمان‌ و توسعه‌ آن‌ از مهمترین‌ عوامل‌ کلیدی‌ در موفقیت‌ و اثربخشی‌ سازمان‌ است؛ زیرا تنها مزیت‌ رقابتی‌ پایدار سازمان، انسانهای‌ مشغول‌ به‌ کار در آن‌ هستند. برای‌ موفقیت‌ و ارتقای‌ اثربخشی‌ سازمان، شما مجبورید که‌ سیستمها و سرمایه‌های‌ سازمانی‌ را درجهت‌ حمایت‌ از سرمایه‌گذاری‌ در نیروی‌ انسانی‌ سوق‌ دهید.

نظاری: در این‌ بخش‌ نظراتم‌ را در مورد مسائلی‌ که‌ دوستان‌ مطرح‌ کرده‌اند، بیان‌ می‌کنم. آقای‌ دکتر ابوالعلایی‌ اشاره‌ به‌ آماری‌ داشتند که‌ نشان‌ می‌ داد حضور مدیران‌ منابع‌ انسانی‌ در ترکیب‌ مدیریت‌ ارشد موسسات، حدود 10 درصد شناسایی‌ شده‌ است. بنابه‌ آنچه‌ که‌ مدیران‌ موفق‌ بنگاههای‌ اقتصادی‌ بزرگ‌ اظهار می‌کنند، به‌نظر می‌رسد که‌ آنها توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ را در مرکز توجه‌ قرار داده‌اند.

‌ ‌این‌ امر نشان‌ می‌دهد که‌ یکی‌ از ویژگیهای‌ مدیران‌ موفق، تکیه‌ بر توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ است‌ و صرف‌ نظر از این‌ که‌ پست‌ سازمانی‌ ایشان‌ مدیریت‌ عامل‌ یا مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ باشد، خود را عهده‌دار توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ به‌عنوان‌ یکی‌ از عوامل‌ موفقیت‌ می‌دانند. در شرکت‌ ما مدتها این‌ بحث‌ مطرح‌ بود که‌ آیا شرکت‌ باید مدیریت‌ منابع‌ داشته‌ باشد و یا اینکه‌ هریک‌ از مدیران‌ ایفای‌ چنین‌ نقشی‌ را جزو مسئولیتهای‌ خود بدانند. یک‌ نظریه‌ که‌ خود من‌ هم‌ طرفدار آن‌ هستم‌ این‌ است‌ که‌ تفکیک‌ مدیریت‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ ضرورت‌ ندارد، بلکه‌ باید مدیران‌ عامل‌ همه‌ شرکتها، باداشتن‌ مشاور در این‌ زمینه‌ خود مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ را مدیریت‌ نمایند و به‌ کمک‌ سیستم‌های‌ نرم‌افزاری‌ به‌ این‌ دسته‌ از فعالیتهای‌ خویش‌ نظام‌ بخشند و از طرف‌ دیگر دیدگاههای‌ مناسب‌ را از مشاور منابع‌ انسانی‌ شرکت‌ دریافت‌ دارند. در مقابل، دیدگاه‌ دیگری‌ به‌ تفکیک‌ وظایف‌ مدیریت‌ فعالیتها و منابع‌ انسانی‌ اعتقاد دارد.

‌ ‌دوستان‌ در برشمردن‌ زیرسیستم‌های‌ مدیریت‌ منابع‌ انسانی، به‌ زیرسیستم‌هایی‌ اشاره‌ کردند که‌ شاید همه‌ وظایف‌ و عملکردهای‌ مربوط‌ به‌ این‌ مبحث‌ را پوشش‌ ندهد، در صورتی‌ که‌ یکپارچگی‌ موجودیت‌ بنگاه، ایجاب‌ می‌کند که‌ سیستم‌های‌ مرتبط‌ با این‌ فعالیت‌ به‌صورت‌ یکپارچه‌ مورد توجه‌ و استفاده‌ قرار گیرند. به‌طور مشخص‌ مباحث‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ با سیستم‌ پرداخت‌ به‌ کارکنان، رابطه‌ بسیار نزدیک‌ و تنگاتنگ‌ دارد.

‌ ‌در پایان‌ و به‌علت‌ آنکه‌ ممکن‌ است‌ اغلب‌ مدیران‌ از نرم‌افزارهای‌ منابع‌ انسانی‌ انتظار یکدستی‌ را نداشته‌ باشند، علاقه‌مندم‌ در این‌ زمینه‌ نکاتی‌ را مطرح‌ نمایم.

‌ ‌مدیریت‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ اغلب‌ به‌ مسائلی‌ کیفی‌ می‌پردازد که‌ عددی‌ وکمی‌ کردن‌ آن‌ به‌ سادگی‌ میسر نیست. چنانچه‌ اطلاعاتی‌ در مورد ساعات‌ آموزش‌ کارکنان‌ یا آمار گواهینامه‌های‌ ضروری‌ احراز مشاغل‌ یک‌ سازمان‌ مورد نظر باشد، قطعاً‌ نرم‌افزارهای‌ مرتبط‌ ، اطلاعات‌ مناسب‌ و دسته‌بندی‌ شده‌ و به‌ روز را ارائه‌ می‌دهند. اشکالی‌ که‌ ممکن‌ است‌ چنین‌ سیستم‌هایی‌ ایجاد کند، این‌ است‌ که‌ با جمع‌آوری‌ و پردازش‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ کارکنان، خیال‌ مدیران‌ آسوده‌ شود که‌ ایشان‌ مجهز به‌ سیستم‌های‌ منابع‌ انسانی‌ شده‌ و دیگر دغدغه‌ای‌ در این‌ زمین--ه‌ وجود ندارد.

‌ ‌به‌ نظر من‌ آنچه‌ که‌ تا به‌حال‌ در زمینه‌ توسعه‌ نرم‌افزارهای‌ منابع‌ انسانی‌ صورت‌ پذیرفته‌ و به‌ عموم‌ عرضه‌ شده‌ است‌ می‌تواند صرفاً‌ ابزاری‌ برای‌ بهبود مدیریت‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ باشد. لذا برپاسازی‌ یک‌ مدیریت‌ موفق‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی، صرفاً‌ نمی‌توند بر ابزار نرم‌افزاری‌ استوار باشد، بلکه‌ نیاز به‌ بینش‌ مدیریت‌ ارشد سازمان‌ و عزم‌ همه‌ مدیران‌ به‌ استقرار چنین‌ جایگاهی‌ دارد.

دکتر ابیلی: اشاره‌ آقای‌ نظاری‌ به‌ این‌ نکته‌ بود که‌ مدیریت‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ باید وظیفه‌ هرفرد تلقی‌ شود.

‌ ‌در دنیا نقشهای‌ مختلفی‌ برای‌ واحد توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ درنظر گرفته‌اند. از جمله‌ می‌گویند مدیریت‌ این‌ واحد، مدیریت‌ مشارکتی‌ است‌ یعنی‌ هر فرد باید مسئولیت‌ توسعه‌ در خود و دیگران‌ را داشته‌ باشد. بنابراین، نقش‌ اول‌ واحد توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ را باید نقش‌ تسهیل‌گر و هدایت‌کننده‌ مجموعه‌ دانست. در سازمانهای‌ موفق‌ امروزی‌ برای‌ واحد توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ نقشی‌ متفاوت‌ از نقشهای‌ سنتی‌ آن‌ تعریف‌ شده‌ است. در چارچوب‌ چنین‌ تعریفی، نقش‌ این‌ واحد از انفعالی‌ به‌ راهبردی‌ تغییر ماهیت‌ داده‌ است، نقش‌ آن‌ از نقش‌ عامل‌ به‌ نقش‌ مشاوره‌ای‌ و تسهیل‌گر تبدیل‌ شده‌ است‌ و نقش‌ عامل‌ تغییر بودن‌ این‌ واحد در آماده‌ کردن‌ بستر تحول‌ برای‌ دیگر واحدهای‌ سازمان، درحال‌ پررنگ‌تر شدن‌ است.

‌ ‌نقش‌ بعدی‌ این‌ واحد، برقراری‌ ارتباط‌ بین‌ هدفها و فعالیتهای‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ با هدفهای‌ سازمان‌ است. در این‌ راستا، هدفها و استراتژیهای‌ مهم‌ فعالیتهای‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ بنگاه‌ باید به‌ روشنی‌ تعریف‌ شود و عناصری‌ چون‌ ارتقای‌ کیفیت‌ عملکرد افراد و مهارتهای‌ ارتباطی‌ آنها، کاهش‌ هزینه‌ها و ضایعات‌ فردی‌ و سازمانی، رضایتمندی‌ بیشتر ذی‌نفعان‌ سازمان‌ و نهایتاً‌ تقویت‌ سازمان‌ در خلق‌ و حفظ‌ مزیت‌ رقابتی‌ آن‌ را دربرداشته‌ باشد.

‌ ‌بحث‌ سرپرست‌ و مدیر هم، بحث‌ مهمی‌ است. به‌عبارت‌ دیگر در این‌ فضای‌ ICT-BASED وGLOBALIZIED ،امروز بحث‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ به‌ نوعی‌ به‌ هدایت‌ و راهبری‌ نیاز دارد.

‌ ‌به‌هرحال‌ باتوجه‌ به‌ محدودیت‌ نظارتهای‌ فیزیکی، نقش‌ تسهیل‌گری‌ مدیریت‌ واحد توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ بیشتر تقویت‌ می‌شود و خود وظیفه‌ را به‌ تمام‌ ذی‌نفعان‌ می‌سپارند که‌ هر ذی‌نفع‌ به‌عنوان‌ مشتری‌ بتواند تذکر بدهد و راه‌ توسعه‌ فرد را هموار کند. خود فرد هم‌ با توجه‌ به‌ خودآگاهی‌ که‌ ایجاد می‌شود به‌ توسعه‌ مستمر خود فکر می‌کند. تاکید آقای‌ نظاری‌ هم‌ تاکید درستی‌ است، روند دنیا هم‌ به‌طرف‌ نقش‌ تسهیل‌کننده‌ای‌ و مشاوره‌ای‌ این‌ واحد پیش‌ می‌رود.

دکتر انصاری: اگر فرض‌ کنیم‌ که‌ گزینش‌ نیروی‌ انسانی‌ برمبنای‌ نیاز و شاخصهای‌ مناسب‌ سازمان‌ صورت‌ می‌گیرد، باز هم‌ لازم‌ است‌ تا قبل‌ از ورود این‌ افراد به‌ سازمان، آموزشهای‌ لازم‌ و زمینه‌سازی‌ها و بسترسازی‌های‌ فکری‌ - عملیاتی‌ مناسب‌ برای‌ این‌ تازه‌واردها ایجاد شود تا هم‌ آنها آسانتر و موثرتر وارد سازمان‌ شوند و هم‌ سازمان‌ درمورد آنها اصطکاک‌ کمتری‌ داشته‌ باشد و انرژی‌ و هزینه‌ کمتری‌ برای‌ ورود عملی‌ آنها به‌ مشاغل‌ صرف‌ نماید.

‌ ‌برای‌ انجام‌ چنین‌ برنامه‌ای، و به‌ سفارش‌ یکی‌ از بانکهای‌ بزرگ‌ کشور، برنامه‌ای‌ را تحت‌ عنوان‌ »آشنایی‌ با زندگی‌ سازمانی« تنظیم‌ کرده‌ام‌ که‌ حاوی‌ بسیاری‌ از نکات‌ مدیریتی، روابط‌ انسانی‌ در سازمان، روانشناسی‌ سازمانی‌ و فضای‌ فردی‌ است‌ و در مدت‌ چهار ساعت‌ با آموزش‌ و گفت‌ و شنود درباره‌ این‌ موضوعها بحث‌ و تبادل‌نظر می‌کنیم.

‌ ‌واقعیت‌ این‌ است‌ که‌ ما تفاوت‌ زندگی‌ سازمانی‌ با زندگی‌ معمولی‌ را نتوانستیم‌ بشناسانیم، ما هنوز تجربه‌ درستی‌ از زندگی‌ سازمانی‌ در کل‌ نظام‌ نداریم. مگر ما چند نسل‌ زندگی‌ سازمانی‌ داریم‌ که‌ از مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ انتظار داریم‌ که‌ کار فوق‌العاده‌ای‌ انجام‌ دهد.

‌ ‌من‌ معمولاً‌ در این‌ دوره‌ها سوال‌ می‌کنم‌ که‌ پدرتان‌ چه‌ کاره‌ است. به‌ندرت‌ می‌گویند در یک‌ سازمانی‌ کار می‌کند، تقریباً‌ اکثر قریب‌ به‌ اتفاق‌ زندگی‌ غیرسازمانی‌ را تجربه‌ کرده‌اند و به‌ ندرت‌ پدرشان‌ یا حداکثر پدربزرگشان‌ زندگی‌ سازمانی‌ داشته‌ و کارمند یک‌ سازمان‌ بوده‌اند. پس‌ ما یک‌ تجربه‌ سازمانی‌ نداریم.

‌ ‌من‌ باید با مقدمه‌ای، فرد را برای‌ یادگیری‌ آماده‌ کنم. زمینه‌سازی‌ و ایجاد سوال‌ در فرد بسیار اهمیت‌ دارد. زمینه‌ را فراهم‌ کنیم‌ که‌ فرد احساس‌ کند، آنچه‌ که‌ می‌داند کافی‌ نیست.

‌ ‌بیشتر کسانی‌ که‌ در حوزه‌ مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ به‌ خطا دچار می‌شوند، آنهایی‌ هستند که‌ نمی‌دانند اگر این‌ کار را انجام‌ دهند چه‌ عقوبتی‌ دارد. اگر ما اینها را در فضایی‌ قرار دهیم‌ که‌ کار، سازمان‌ و مدیریت‌ را بشناسند، آن‌ وقت‌ زمینه‌ برای‌ آموزش‌ فراهم‌ می‌شود و خود تشنه‌ رشد می‌شوند و آن‌گاه‌ ما می‌توانیم‌ برنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ برای‌ آنها داشته‌ باشیم.

دکتر گودرزی: اشاره‌ استادان‌ ارجمند من‌ به‌ نقش‌ اقتصادی‌ منابع‌ انسانی، مرا به‌یاد حرف‌ گری‌بگر برنده‌ جایزه‌ نوبل‌ در اقتصاد انداخت. او می‌گوید درست‌ است‌ که‌ قبل‌ از رنسانس‌ زمین، منابع‌ طبیعی‌ و ماشین‌آلات‌ به‌ نوعی‌ می‌توانست‌ منبع‌ ثروت‌ باشد، اما سرمایه‌ اصلی‌ در بعد از رنسانس، دانایی‌ است. به‌همین‌ دلیل، امروزه‌ تئوری‌ معروف‌ مبتنی‌ بر »سرمایه‌ انسانی« را در توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ در پیش‌ رو داریم.

‌ ‌براین‌ اساس، انسانها با خودشان‌ دانش‌ و مهارت، حکمت، معرفت‌ و عشق‌ را در سازمان‌ می‌آورند. این‌ نوع‌ سرمایه‌ در نظریه‌ های‌ جدید حسابداری‌ منابع‌ انسانی‌ به‌ درستی‌ جایگاه‌ موثری‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است. میزان‌ خلاقیت‌ و هوش‌ انسانی، یک‌ سرمایه‌ است.

‌ ‌تئوری‌ دیگر، تئوری‌ مبتنی‌ بر هزینه‌ معامله‌ است‌ که‌ در کسب‌ و کار اتفاق‌ می‌افتد. این‌ تئوری‌ در پژوهش‌های‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ جای‌ خودش‌ را باز کرده‌ است، به‌گونه‌ای‌ که‌ مدیران‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ می‌توانند با توسعه‌ نظامهای‌ منابع‌ انسانی، قیمت‌ تمام‌شده‌ کالا را به‌ حداقل‌ ممکن‌ برسانند. به‌همین‌ دلیل‌ است‌ که‌ ما نقش‌ خلاقیت‌ و یادگیری‌ و بهره‌وری‌ را می‌توانیم‌ از منظر این‌ تئوری‌ها در جایگاه‌ جدید منابع‌ انسانی‌ تحلیل‌ کنیم.

‌ ‌در توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ باید روی‌ سخنان‌ جناب‌ آقای‌ دکتر انصاری‌ خیلی‌ تامل‌ کنیم. ما شیوه‌ای‌ منسجم‌ و نظامدار در آموزش‌ در سازمانها نداریم. گمان‌ می‌کنیم‌ آموزش‌ همچنان‌ باید بر پایه‌ روشهای‌ کلاسیک‌ گذشته‌ باشد. در حالی‌ که‌ جان‌ دیوئی‌ فیلسوف‌ بزرگ‌ آمریکایی‌ یادگیری‌ به‌وسیله‌ عمل‌ را توصیه‌ می‌کند. درواقع‌ نگرش‌ به‌ آموزش‌ در سازمانهای‌ قرن‌ بیست‌ ویکم‌ بسیار متفاوت‌ با گذشته‌ می‌ باشد.

‌ ‌خانم‌ مارشال‌ که‌ رئیس‌ یک‌ موسسه‌ رهبری‌ در امریکا است‌ می‌گوید: »اگر زبان‌ ما در سازمانها در آموزش‌ فرمایشی‌ باشد، سازمانهای‌ ما نمی‌توانند خلاق‌ و مبلغ‌ باشند، اگر زبان‌ ما ایستا باشد سازمانهای‌ ما نمی‌توانند پویا باشند، اگر زبان‌ ما خطی‌ و محاسباتی‌ باشد، سازمانهای‌ ما نمی‌توانند شاداب‌ و آفریننده‌ باشند واگر زبان‌ ما در کنترل‌ باشد سازمانها نمی‌توانند تغییرپذیر باشند، در غیاب‌ زبان‌ آفریننده، سازمانها نمی‌توانند زنده‌ بمانند و به‌ کانون‌ پرفروغ‌ یادگیری‌ تبدیل‌ شوند«.

‌ ‌او نیز معتقد است‌ روشهای‌ یادگیری‌ باید نرمش‌پذیر، قابل‌ فهم، شبکه‌ای، و مشارکت‌جو باشند و شاگرد را در امر پژوهش‌ یاری‌ دهند.

عصر پرسشگری‌

‌ ‌عصر، عصر پرسشگری‌ است‌ و جوامعی‌ که‌ توانسته‌اند از دانایی‌ انسانی‌ به‌خوبی‌ بهره‌ بگیرند انسانهای‌ سعادتمند و رشدیافته‌ تربیت‌ می‌کنند.

‌ ‌درخصوص‌ یادگیری‌ باید به‌ ویژگیهای‌ جوامع‌ یادگیرنده‌ اشاره‌ کرد. فضای‌ آموزشی‌ سازگار، غنی‌ در اطلاعات‌ و تجارب‌ آموزشی‌ برای‌ همه‌ یادگیرندگان، پذیرش‌ دانش‌ خلاق‌ و نوظهور از جمله‌ مشخصه‌های‌ این‌ نوع‌ جوامع‌ می‌باشد. اگر یادگیری، پارادایم‌ شکن‌ و سنت‌ شکن‌ نباشد و درواقع‌ مسیریادگیری‌ از سیر عقلانی‌ و روش‌ شناسی‌ منطقی‌ برخوردار نباشد، این‌ نوع‌ یادگیری‌ قادر به‌ حل‌ مسائل‌ جامعه‌ و سازمان‌ نخواهد بود، و دراین‌ نوع‌ یادگیری‌ تعامل‌ انسانی‌ به‌ حداقل‌ خود می‌ رسد.

‌ ‌درواقع‌ فضای‌ جوامع‌ یادگیرنده‌ شاداب‌ و گشاده‌رو نسبت‌ به‌ ابهام‌ و تناقض‌ و درعین‌ حال‌ اعتمادکننده‌ و مسئول‌ است. به‌ سخن‌ دیگر یادگیرنده‌ نسبت‌ به‌ اجتماع‌ خودش‌ و حتی‌ نسبت‌ به‌ جامعه‌ جهانی‌ مسئول‌ است. من‌ چیزی‌ را یاد می‌گیرم‌ باید در شبکه‌ جهانی‌ به‌کار بگیرم‌ و آن‌ را در خدمت‌ آسایش‌ و امنیت‌ بشریت‌ قرار دهم. در آخر هم‌ این‌ نوع‌ یادگیری‌ دوست‌ داشتنی‌ است. من‌ یاد می‌گیرم‌ برای‌ اینکه‌ می‌خواهم‌ کمال‌ و توانایی‌ خودم‌ را فزونی‌ بخشم‌ و به‌ تمام‌ انسانها عشق‌ بورزم. این‌ نهایت‌ هدف‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ در گستره‌ جهانی‌ است‌ که‌ بایستی‌ هرچه‌ سریعتر به‌ یک‌ نهضت‌ ملی‌ در توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ به‌منظور ارتقای‌ هوش‌ ملی‌ تبدیل‌ شود.

‌ ‌هنوز کتاب‌ منطق‌ و تئوری‌ تحقیق‌ دیویی‌ منبع‌ ارزشمند و سودمندی‌ است‌ که‌ تمام‌ مدیران‌ و رهبران‌ سازمانهای‌ جدید باید آن‌ را روی‌ چشمان‌ خود بگذارند. در این‌ کتاب‌ بحث‌ یادگیری‌ درعمل‌ مطرح‌ می‌شود. تحقیق، زیربنای‌ یادگیری‌ است‌ و یادگیری‌ بدون‌ تحقیق‌ فایده‌ای‌ ندارد. در این‌ روش‌ نیروی‌ انسانی‌ باید دائم‌ به‌ پرسشگری‌ بپردازد و از طریق‌ طرح‌ پرسش‌ تفکر کند و از راه‌ تفکر به‌ خلاقیت‌ بپردازد و از طریق‌ اندیشه‌ خلاق، به‌ دانش‌ نو دسترسی‌ پیدا کند.

‌ ‌موضوع‌ مهم‌ دیگر بسط‌ هوش‌ اکتسا

/ 1 نظر / 6 بازدید
مجید

سلام و خسته نباشید خدمت شما دوست عزیز وب سایت خوبی دارید خوشحال می شم به وب منم یه سری بزنید راستی با تبادل لینک موافقید؟ اگر موافقید منو با اسم " بست تو فان " لینک کنید خبرم کنید در عرض 6 ساعت لینکتون می کنم[لبخند]