بوران کاغذ 1

همه ی گروه های انسانی از زمان های اولیه تا به امروز به ارتباط رو – در- رو و شخص – به شخص وابسته بوده اند. اما برای ارسال پیام از زمانی به زمان دیگر و ازمکانی به مکان دیگر نظام هایی احتیاج بود. گفته اند که ایرانیان قدیم برج ها یا« پست های خبری» برپا می داشتند که مردانی با صدای قوی و رسا بر بالای آنها گمارده می شدند تا پیام ها را از طریق فریاد زندن از برجی به برج دیگر انتفال دهند. رومیان سرویس پیام رسانی گسترده ای بنام کوروس پابلیکوس 38 دراختیار داشتند. بین نسال های 1305 و اوایل 1800 اداره ی تاکسیرانی نوعی خدمات سریع السیر با چاپارهای تیز تک در سراسر اروپا ارائه می داد. در سال 1628 تقریبا بیست هزارنفر را به استخدام در آورد. پیک ها همگی ملبس به اونیفورم های آبی و نقره ای بودند و سرتا سر قاره را می پیمودند تا پیام های بین شاهزادگان ، امرای ارتش ، بازرگانان و رباخواران رد و بدل کنند.
در طول تمدن موجاول ، همه ی این کانال ها به ثروتمندان و قدرمتمندان اختصاص داشت . و افراد عادی بدانها دسترسی نداشتند. همانگونه که لورین زیلیاکوس 39 مورخ می نگراد حتا « اقدام به ارسال اسناد از طرق دیگر توسط مقامات با سو ظن تلقی می شد و یا ممنوع بود.» بطور خلاصه مادام که تبادل اطلاعات از طریق رو- در – رو برای عموم ممکن بود، نظام های جدیدتر انتقال اطلاعات ورای محدوده ی خانواده یا یک روستا فقط برای مقاصد کنترل اجتماعی یا سیاسی بکار می رفت . درواقع سلاح های خاصی بود در دست نخبگان . 40
موج دوم همانطور که سرتاسر کشورها را درمی نوردیدند این انحصار طلبی ارتباطی را درهم شکست و این امر به علت گرایش ناگهانی ثروتمندان به نوع دوستی صورت نگرفت بلکه تکنولوژی موج دوم وتولید انبوه کارخانه به جریان یافتن « انبوهی » از اطلاعات نیاز داشت و این امر از عهده ی کانال های قدیمی ساخته نبود.
اطلاعاتی که تولید اقتصادی جوامع ابتدایی و جوامع موج اول احتیاج داشت بالنسبه ساده بود و معمولا از طریق افرادی که در مجاورت آنها می زیستند قابل حصول بود. غالبا به صورت شفاهی با ایما و اشارتی بود. اقتصاد موج دوم بالعکس مستلزم ایجاد هماهنگی نزدیک در کارهایی بود که در ان واحد درچندین محل انجام می شد. ولازم بود که نه تنها موادخام بلکه مقادیر زیادی اطلاعات تولید و به دقت
توزیع شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید