کارگران و کارکنان علمی ، به عنوان داراییهای سرمایه ای 3

ولی کارگران علمی مالک عوامل تولید هستند . وسایل تولید آنها ، دانشی است که ما بین دو گوش آنها یعنی مغزشان قرار گرفته ، و سرمایه عظیمی است که قابل حمل است . از آنجا که کارگران علمی ، مالک ابزار تولیدند ، لذا سیار و دارای تحرک هستند . کارگران یدی ، بسیار بیش از آنچه کار به آنها نیاز دارد ، محتاج کار هستند. هر چند این حرف هنوز در مورد کلیه کارگران علمی صدق نمی کند که سازمان ، بیشتر به آنها نیاز دارد تا آنها به سازمان ، ولی آنچه قطعی است این است که برای اغلب آنها ، رابطه ای متقابل است که در این رابطه ، طرفین به یک اندازه ، نیازمند یکدیگرند.

وظیفه مدیریت حفظ داراییهای سازمانی است که در اختیار دارد . مفهوم این حرف در جایی که دانش تک تک کارگران علمی ، نوعی دارایی و در اغلب موارد ، دارایی اصلی یک موسسه به حساب می آید ، چه می باشد ؟ معنا و مفهوم این مطلب در سیاستهای پرسنلی و کارگزینی چیست ؟ برای جذب و حفظ کارگران علمی با بالاترین بهره وری ، به چه چیزهایی نیاز است ؟ برای افزایش بهره وری آنها ، و تبدیل بهره وری افزوده آنها به ظرفیت کاری سازمان چه چیزهایی لازم است ؟  

/ 0 نظر / 5 بازدید