ادامه راهی نو در مديريت ۳

مابهادارهافراد،نهسرمایههایهوشمند،سرگرمهستیم.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  سازمانهایامروزینبهمراکز «انسانکسبوکار» درآمدهاند. منظورایناستکهسازمانبایدپولوزمانکافیصرفیافتن،پرورشوآموزش،ونگهدارینیرویانسانیبنماید. درروندسنتیبهبخشعینیافرادتوجهمیشودآنانرابهدورههایآموزشیمیفرستیم،ترفیعمیدهیموارزیابیمیکنیم. آنچهدراینمیانفراموشمیشود،

/ 0 نظر / 5 بازدید